ชื่อ-สกุล นางปริญดา เอียสกุล
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-001
ชื่อ-สกุล นางอนรรฆอร พรมมี
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
สำนัก/กอง กองพัสดุและทรัพย์สิน
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-21-2102-011
ชื่อ-สกุล น.ส.มนต์ริสสา คงตาก
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนารายได้
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-003
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-002
ชื่อ-สกุล นางธัญวรัตน์ สานนท์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนการโยธา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-003
ชื่อ-สกุล นายทัศนัย ประจวบมอญ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริการสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-002
ชื่อ-สกุล น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-003
ชื่อ-สกุล น.ส.พัชรมณฑ์ นิลกลาง
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-002
ชื่อ-สกุล นายศรัณย์ เปานาเรียง
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-003
ชื่อ-สกุล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-002

Total 1001 Record : 101 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] Next>>