ชื่อ-สกุล นางสุพัตรา ตาลดี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ตำแหน่งในสายงาน ศึกษานิเทศก์ คศ.4
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
หน่วยศึกษานิเทศก์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-3811-001
ชื่อ-สกุล นายสาธิต สงวนทรัพย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-004
ชื่อ-สกุล นายธนายุทธ มณี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-005
ชื่อ-สกุล นายพรมรินทร์ อบมา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-006
ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐธยาน์ ธรรมวุฒิโรจน์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการผู้ด้วยโอกาส
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-007
ชื่อ-สกุล นางอัศรา เอกวิเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-008
ชื่อ-สกุล นายชัยยศ เต็งคิว
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-009
ชื่อ-สกุล นายโกวิท หรีกประโคน
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-29-2101-026
ชื่อ-สกุล นางดลฤดี ประจักษ์เมือง
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-29-2101-027
ชื่อ-สกุล น.ส.ศรพระทัย จันทิมา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-29-2101-028

Total 1001 Record : 101 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] Next>>