ชื่อ-สกุล นายวิทยา ภูโยสาร
ตำแหน่งในการบริหาร ปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-001
ชื่อ-สกุล นางอารีย์ สุรารักษ์
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-002
ชื่อ-สกุล นางกฤษณา แสนสอาด
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-003
ชื่อ-สกุล นายภาษิต ชนะบุญ
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-004
ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-001
ชื่อ-สกุล นางทิมาพร จันทรถง
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักคลัง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักคลัง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-04-2102-001
ชื่อ-สกุล นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักช่าง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-001
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-001
ชื่อ-สกุล นางอินทิรา ฆารเจริญ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-015
ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ แก้วมณี
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-001

Total 1004 Record : 101 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] Next>>