HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.สุกาญจนา อาจวงษา 0868587825 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 01 กุมภาพันธ์ 2566
11:06:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
มนัญญา 0889955394 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.152 31 มกราคม 2566
07:46:00 น.
ใช้งานโปรแกรมแต่งรูปภาพไม่ได้และเครื่องทำงานช้าในทุกๆโปรแกรม 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 27 มกราคม 2566
14:24:00 น.
ปริ้นงานไม่ออก 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 27 มกราคม 2566
11:56:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ 0.00
นางสาวปุณิกา จุลวงศ์ 0925581559 สำนักการคลัง 192.168.11.99 27 มกราคม 2566
11:41:00 น.
คอมพิวเตอร์มีปัญหา 0.00
วรรณวิสาข์ สังข์หมื่นนา 0874664993 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 27 มกราคม 2566
11:35:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใช้สายแลน ไม่มีสัญญาญเข้า ทำเบิกจ่ายไม่ได้ สำนักสวัสดิการสังคม แจ้ง User Password ระบบ Authen ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 26 มกราคม 2566
13:19:00 น.
เครื่องคอมฯมีปัญหา ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 26 มกราคม 2566
11:10:00 น.
เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง set driver sound ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0868587825 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 25 มกราคม 2566
08:49:00 น.
เครื่องดับเอง ใช้งานอยู่ดับเอง เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 1,000.00
ศิระภัสสร 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 24 มกราคม 2566
09:01:00 น.
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอคอมกระพริบ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 23 มกราคม 2566
16:28:00 น.
ไม่สามารถเปิดพิมพ์งาน Word ได้ เปิด Microsoft Edge ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ facebook ลงข่าวได้.. activate office ปรับปรุง Software 0.00
อลิศรา อินไข 0857459492 สำนักการคลัง 192.168.11.94 23 มกราคม 2566
09:10:00 น.
เครื่องปริ้นเช็คปริ้นไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา โพธินาม 0946935299 สำนักการคลัง 192.168.11. 19 มกราคม 2566
10:10:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
นายธรรมสัจจา นกพุทธา 0894178597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.38 18 มกราคม 2566
15:34:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 มกราคม 2566
09:24:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้น add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธรรมสัจจา นกพุทธา 0885503727 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.103 18 มกราคม 2566
09:23:00 น.
สั่งปริ๊นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 0816625927 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 12 มกราคม 2566
10:48:00 น.
เครื่อง เปิดไม่ขึ้น restart เองทุกครั้ง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.152 10 มกราคม 2566
13:26:00 น.
เครื่องเรียกข้อมูลมาไม่ครบ เรียกคืนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 10 มกราคม 2566
11:27:00 น.
เข้า Facebook ไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน Browser ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.152 09 มกราคม 2566
09:07:00 น.
Download รูปภาพไม่ได้ ติดโปรแกรม IDM ติดตั้งโปรแรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น