HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 24 พฤษภาคม 2564
09:17:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ ทำความสะอาด Dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2564
09:15:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ 0.00
ธันยธรณ์ พลายงาม 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 20 พฤษภาคม 2564
14:25:00 น.
เปิดโปรแกรม Microsoft ในเครื่องไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 20 พฤษภาคม 2564
10:47:00 น.
แจ้งติดตั้งระบบปริ้นท์เตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ สีดาเหลา 0626194453 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12. 19 พฤษภาคม 2564
12:36:00 น.
เปิดไม่ติด ซ่อมแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Software 0.00
ศศิธร นะรากุล 0812656863 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 19 พฤษภาคม 2564
09:28:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
อมรรัตน์ 0878575322 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 พฤษภาคม 2564
11:30:00 น.
การแชร์เครื่องปริ้นซ์ ไม่ได้/ ห้องเภสัชกรรม สำนักงานปริ้นซ์ 0.00
ศศิธร นะรากุล 0812656863 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 03 พฤษภาคม 2564
14:48:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมจัดกลุ่ม pdf. ไ่ม่ได้ ลงโปรแกรม PDF Reader ปรับปรุง Software 0.00
สำนักสวัสดิการสังคม 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 03 พฤษภาคม 2564
09:49:00 น.
โปรแกรม Word และ Excel ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร 0873734994 สำนักการคลัง 192.168.11.105 30 เมษายน 2564
15:56:00 น.
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ ตลับดรัมหมดอายุ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางรุ่่ง วิศิษฐารักษ์ 0935561456 สำนักการคลัง 192.168. 30 เมษายน 2564
14:43:00 น.
เข้า Windows ไม่ได้ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 30 เมษายน 2564
12:03:00 น.
เครื่องดับเองและเปิดไม่ได้ แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย 043224030 สำนักการคลัง 192.168. 29 เมษายน 2564
16:45:00 น.
คอมช้ากว่าปกติ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 26 เมษายน 2564
10:36:00 น.
ช่องUSBใช้งานไม่ได้ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 26 เมษายน 2564
09:56:00 น.
ขึ้นหน้าจอสีฟ้า CPU มีเสียงดัง ตื้ด ตื้ด ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภควดี 081-8778992 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 เมษายน 2564
14:13:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฝ่ายเแผนที่ภาษีฯ ปริ๊นเอกสารได้ประมาณ 3-4 แผ่นแล้วหยุดปริ๊น ไม่สามารถปริ๊นงานได้อีก ไฟโชว์สถานะที DRUM ต้องนำหมึกออกและพักเครื่อ 0.00
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี 0872336565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 20 เมษายน 2564
15:01:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 08 เมษายน 2564
11:33:00 น.
ใช้ internet ไม่ได้ print งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 07 เมษายน 2564
13:57:00 น.
ด่วนค่ะ Office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043-225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
11:31:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ และเครื่องเตือนว่า eror 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น