HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางนันทกา สมบัติกำไร สำนักการช่าง 192.168.13.240 12 มกราคม 2560
10:49:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
กัญญา แสนสอาด สำนักการช่าง 192.168.13.228 12 มกราคม 2560
10:22:00 น.
มีอาการค้าง เปิดโปรแกรมช้า ใช้งานแล้วกระตุก อยากให้ทำการลงwindows ให้ใหม่ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 12 มกราคม 2560
09:19:00 น.
วินโดวใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 11 มกราคม 2560
15:26:00 น.
ขอหมายเลข ip set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ดร. กฤษณวรุณ ไชยนิจ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.80 11 มกราคม 2560
15:25:00 น.
ขอหมายเลข ip set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 มกราคม 2560
12:42:00 น.
ให้ลง Windows ใหม่ครับ เปลียนฮาร์ดดิส 0.00
กัญชพร ฟองทอง สำนักการคลัง 192.168.11.153 10 มกราคม 2560
11:12:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สมศรี พุ่มศรี สำนักการคลัง 192.168.11.90 10 มกราคม 2560
11:11:00 น.
ต้องการติดตั้ง วินโดว7 ติดตั้ง วินโดว7 ปรับปรุง Software 0.00
บทกร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 09 มกราคม 2560
09:13:00 น.
เครื่องที่แชร์ปริ๊นเตอร์สั่งปริ๊นไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว สำนักสวัสดิการ 192.168.10.104 05 มกราคม 2560
09:38:00 น.
จอมืด ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 มกราคม 2560
09:11:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 1 มีอาการพิมพ์ในใบสูติบัตรไม่ชัดมีคราบหมึกติดกระดาษเปลี่ยนหมึกแล้วก็เป็นเหมือนเดิม เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 6 มี 0.00
นส.นัยนา สงวนทรัพย์ สำนักการคลัง 192.168.11.113 04 มกราคม 2560
14:15:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุทธาทิพย์ เนตรอริยะทรัพย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.113 04 มกราคม 2560
14:14:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 29 ธันวาคม 2559
15:48:00 น.
หน้อจอเปิดไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชิดจันทร์ คำพิลัง สำนักการคลัง 192.168.11.91 28 ธันวาคม 2559
08:02:00 น.
ต้องการย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
ธาริดา อินทนนท์ สำนักการคลัง 192.168.11.145 27 ธันวาคม 2559
11:14:00 น.
หน้าจอมืด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 27 ธันวาคม 2559
09:33:00 น.
ติดตั้งสาย LAN และเครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งสาย LAN และเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเนตรนภา คลังสิน สำนักการศึกษา 192.168.14.57 26 ธันวาคม 2559
10:17:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ สายหลุด ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 23 ธันวาคม 2559
16:03:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 23 ธันวาคม 2559
16:02:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น