HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางณัฐรดา พรหมชมชา 0815342569 สำนักการคลัง 192.168.11.131 12 กุมภาพันธ์ 2559
09:27:00 น.
ใช้งานเบราเซอร์ไม่ได้ เวลาไม่ตรง เปลี่ยนถ่าน BIOS 30.00
สุเมธ 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.88 11 กุมภาพันธ์ 2559
14:27:00 น.
ลงวินโด ฝ่ายแผนที่ภาษี ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 15.00
นางลักษณา สุขศรี 0918672444 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 กุมภาพันธ์ 2559
13:51:00 น.
เลือกเครื่อง ปรินไม่ได้ 0.00
นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร 0815568974 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กุมภาพันธ์ 2559
14:35:00 น.
ขอหมายเลข IP 0.00
นายวิฑรย์ สุขแสงประยูร 0815342569 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กุมภาพันธ์ 2559
10:44:00 น.
ขอหมายเลข IP 0.00
น.ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.124 08 กุมภาพันธ์ 2559
14:15:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add network printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ - สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 กุมภาพันธ์ 2559
13:20:00 น.
เข้า Windows ไม่ได้ สาย SATA HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
อภิชญา ดาทุมมา 1305,0804617976 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 กุมภาพันธ์ 2559
08:47:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
น.ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 092-862-7085 สำนักการคลัง 192.168.11.124 05 กุมภาพันธ์ 2559
13:53:00 น.
โปรแกรม ERRor ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กาญจนา สอนสูงเนิน 0815568974 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.83 03 กุมภาพันธ์ 2559
09:20:00 น.
เปิดไม่ติด สายสัญญาณจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย งานแผน สาธา ขั้น2 ห้องกองทุน 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 03 กุมภาพันธ์ 2559
09:17:00 น.
window ไม่ active หน้าจอเป็นสีดำ ยังสามารถใช้ทำงานได้แต่มีปัญหาในการเชื่อมinternet Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น