HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 20 กุมภาพันธ์ 2562
15:02:00 น.
- เปิดใช้งานระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ปรับปรุง DB server ปรับปรุง Software 0.00
วรพล ปะวันเต 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:55:00 น.
ปริ๊นลีลาแอดไม่ได้ ขอให้อัพเดทเครื่องให้ใหม่ครับ update ie 11 ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0934181895 สำนักการคลัง 192.168.11.123 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:46:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0934181895 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:45:00 น.
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 0.00
ณิชาภา 0898404620 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 18 กุมภาพันธ์ 2562
11:46:00 น.
มีอาการค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2562
10:25:00 น.
คอมเชื่อต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2562
10:22:00 น.
คอมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:42:00 น.
เชื่อมต่อปริ้นท์เตอร์ไม่ได้ 0.00
อลิศรา 1309 สำนักการคลัง 192.168.11.97 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยวัฒน์ จิตมงคลศรี 0874333102 สำนักการคลัง 192.168.11.107 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:31:00 น.
เชื่อม wifi ของสำนักงานไม่ได้ ปรับปรุง server authen ปรับปรุง Hareware 0.00
วราภรณ์ ยะรี 0973207870 สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:25:00 น.
จอไม่ติด สายไฟจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วรพล ปะวันเต 084-6861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 15 กุมภาพันธ์ 2562
11:29:00 น.
ปริ้นลีลาแอดไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 15 กุมภาพันธ์ 2562
09:42:00 น.
โหลดเอกสารไม่ได้ค่ะ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
จตุพร วรวงษ์ 0850110687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.234 14 กุมภาพันธ์ 2562
13:47:00 น.
พิมพ์อีลาแอลไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กุมภาพันธ์ 2562
09:00:00 น.
เครื่องปริ๊นกระดาษติด ปริ๊นไม่ได้ 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 13 กุมภาพันธ์ 2562
09:23:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 11 กุมภาพันธ์ 2562
15:52:00 น.
เครื่องทำงานช้ามาก และสั่งปรินไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
พุทธลักษ์ นนทะไชย 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.95 11 กุมภาพันธ์ 2562
13:50:00 น.
เครื่องช้า ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อลิศรา 1309 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 กุมภาพันธ์ 2562
09:29:00 น.
ลงwindows ใหม่ 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.96 11 กุมภาพันธ์ 2562
08:48:00 น.
ลงwindowใหม่ค่ะ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น