HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางนภกช สาคร 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.69 29 มิถุนายน 2559
10:41:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า 0847569542 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 28 มิถุนายน 2559
15:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด มีเสียงร้อง ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 28 มิถุนายน 2559
14:12:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0941903332 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 27 มิถุนายน 2559
16:40:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ เฟืองแตก รอเปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 23 มิถุนายน 2559
16:32:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ network ใช้ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางผกาสร ไขกัณหา 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.73 23 มิถุนายน 2559
16:31:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.111 22 มิถุนายน 2559
11:29:00 น.
บูต วน เครื่องดับเอง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.168 21 มิถุนายน 2559
16:45:00 น.
ลง add driver printer add printer network ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.169 21 มิถุนายน 2559
16:44:00 น.
ลง add driver printer add printer network ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 มิถุนายน 2559
11:53:00 น.
cpu มีอาการเสียงดัง พัดลมระบายความร้อนเสียเปลี่ยน ปรับปรุง Software 100.00
สุเมธ 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มิถุนายน 2559
11:51:00 น.
cpu มีอาการเสียงดัง 0.00
ประไพศรี 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.245 21 มิถุนายน 2559
10:43:00 น.
Error loading operating system ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 20 มิถุนายน 2559
14:47:00 น.
ปริ้น elass ไม่ได้ update ie ปรับปรุง Software 0.00
ทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 043-224030 ,087 - 43 สำนักการคลัง 192.168.11.236 17 มิถุนายน 2559
10:34:00 น.
ปริ้นท์งานติด 0.00
ทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 1306 สำนักการคลัง 192.168.11.236 16 มิถุนายน 2559
12:55:00 น.
ปริ้นเอกสารกระดาษติด 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 1209 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 มิถุนายน 2559
14:18:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ทไม่ได้ 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 15 มิถุนายน 2559
13:57:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ ลงฏีกาไม่ได้ ด่วนเลย set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร คงกุทอง 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 14 มิถุนายน 2559
10:22:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ด่วนเลยค่ะ งานด่วน set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 08 มิถุนายน 2559
16:10:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอำภาพร อ่อนละมัย 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.214 07 มิถุนายน 2559
15:23:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น