HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 มกราคม 2561
11:43:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ออก 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 มกราคม 2561
11:40:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ออก 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 29 มกราคม 2561
11:36:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นออกได้ครับ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 26 มกราคม 2561
08:56:00 น.
ปริ้นไม่ได้ครับ add printer ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 25 มกราคม 2561
10:55:00 น.
ฟรีไวไฟเทศบาลใช้ไม่ได้ครับ 0.00
พิชญา 0862396370 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 24 มกราคม 2561
10:32:00 น.
ปริ้นไม่ได้.. add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายณัฐวุฒิ แก่นเชียงสา 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มกราคม 2561
09:28:00 น.
Notebook ฝ่าย ปริ้นไม่ได้ 0.00
นางสุรภา นะรินยา 1215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 23 มกราคม 2561
09:57:00 น.
ไฟไม่เข้า เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 800.00
พิชญา 0862396370 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 22 มกราคม 2561
12:00:00 น.
เข้าระบบอินเตอร์เนตแล้วขึ้นจอสีฟ้าเปิดเครื่ิงอีกครั้งไม่สามารถเข้าเนตได้บางที่ทำงานอยู่ดีๆก็ขึ้นจอฟ้าๆๆ (นัดยกเครื่องหลังบ่ายโมงของวันที่23 มกราคม 25 ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 087-4334024 สำนักการคลัง 192.168.11.236 19 มกราคม 2561
10:47:00 น.
ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณได้ 0.00
กัญชพร ฟองทอง 043270730 สำนักการคลัง 192.168.11.153 18 มกราคม 2561
16:06:00 น.
ปริ๊น word ไม่ได้ 0.00
กัญชพร ฟองทอง 043270730 สำนักการคลัง 192.168.11.153 18 มกราคม 2561
15:57:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ออก 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 1307 สำนักการคลัง 192.168.11.131 12 มกราคม 2561
10:20:00 น.
ปริ้นไ่ม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 12 มกราคม 2561
10:19:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม 1306 สำนักการคลัง 192.168.11.168 10 มกราคม 2561
09:30:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที 0828381800 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
15:24:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที 0828381800 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
15:22:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที 0828381800 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
14:39:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 มกราคม 2561
11:20:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้นอยากให้ลงวินโดว์ให้ใหม่ค่ะ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
ชลันดา โพธินาม 0875564589 สำนักการคลัง 192.168.11.168 08 มกราคม 2561
10:33:00 น.
เปิดไม่ติด มีกลิ่นไหม้ เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น