HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาดา เพ็งหลอย 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 มีนาคม 2560
09:48:00 น.
ิอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้คะ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐปฤตา ยอดประทุม 094-3029119 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มีนาคม 2560
10:17:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 08 มีนาคม 2560
16:06:00 น.
หน้าจอดำ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0934290876 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 08 มีนาคม 2560
14:11:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 08 มีนาคม 2560
08:46:00 น.
ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 07 มีนาคม 2560
14:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเกตุวดี ดงงาม 0875564125 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 03 มีนาคม 2560
09:33:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 500.00
ปิยะดา โพธิชำนาญ 043270730 สำนักการคลัง 192.168.11.81 02 มีนาคม 2560
14:49:00 น.
หน้าจอไม่ติด Clean DIMM Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ 089-1156991 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 02 มีนาคม 2560
12:27:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสค่ะ ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
10:42:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
09:39:00 น.
ปริ้นหนังสือไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0875564125 สำนักการคลัง 192.168.11.205 27 กุมภาพันธ์ 2560
12:24:00 น.
excel ใช้งานไม่ได้ ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 043233648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 กุมภาพันธ์ 2560
10:09:00 น.
1.เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 1 ไม่ดูดกระดาษ 2.เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 6 ไม่ดูดกระดาษและพิมพ์ไม่ชัดเจน 3.เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 5 0.00
ศูนย์บริการสาสุขฯ เทศบาล 043-227987 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2560
11:04:00 น.
สามารถลงโปรแกรมเพิ่มได้ไหมค่ะ IE เวอร์ชัน 9 0.00
งานศูนย์บริการสาสุขฯ ที่ 1 043-227987 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2560
11:02:00 น.
เครื่องช้า ช้ามากๆๆ 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.111 21 กุมภาพันธ์ 2560
09:55:00 น.
เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ เปลี่ยน เมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 21 กุมภาพันธ์ 2560
09:06:00 น.
มีเสียงดังปีด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
บุษกร กัปโก 0994614884 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 กุมภาพันธ์ 2560
10:53:00 น.
ต่อ internet ไม่ได้ 0.00
บุษกร กัปโก 0994614884 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 กุมภาพันธ์ 2560
10:49:00 น.
ต่อ internet ไม่ได้ 0.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0810510528 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 16 กุมภาพันธ์ 2560
09:51:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น