HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 10 กุมภาพันธ์ 2560
11:25:00 น.
เครื่องโดนไวรัสและต้องการลงwindorใหม่ด้วยค่ะ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 10 กุมภาพันธ์ 2560
10:50:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด DIMM RAM Cross Over ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรณี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
10:48:00 น.
เครื่องมีปัญหาสั่งปริ๊นงานไม่ได้ 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.111 10 กุมภาพันธ์ 2560
09:43:00 น.
คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ เปลี่ยนคีย์บอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:03:00 น.
ต้องการลง 2 os ติดตั้ง Windows ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:02:00 น.
ต้องการลง 2 os ติดตั้ง Windows ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 08 กุมภาพันธ์ 2560
12:01:00 น.
เครื่องแฮ้งใช้งานไม่ได้ Acitivate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 06 กุมภาพันธ์ 2560
15:21:00 น.
ต้องการติดตั้ง font THsarabun ติดตั้ง font THsarabun ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 06 กุมภาพันธ์ 2560
10:37:00 น.
คอมช้าติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 กุมภาพันธ์ 2560
10:53:00 น.
เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน 0.00
คุณสุภาพร เกิดมะม่วง สำนักการช่าง 192.168.13.220 02 กุมภาพันธ์ 2560
10:38:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ลาย เปลี่ยนการ์ดจอ ปรับปรุง Hareware 950.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 01 กุมภาพันธ์ 2560
13:47:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มกราคม 2560
15:49:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษ 0.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มกราคม 2560
15:41:00 น.
1.เครื่องปริ้นของงานธุรการปริ้นไม่ได้ 2.เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 1 ปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.วารุณี โฮชิน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 มกราคม 2560
13:25:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 27 มกราคม 2560
11:28:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 27 มกราคม 2560
10:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ หัวพิมพ์เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
รุ่งนภา สำนักการช่าง 192.168.13.201 25 มกราคม 2560
15:27:00 น.
นาฬิกาไม่ตรงคะ ปรับ bios ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 25 มกราคม 2560
11:32:00 น.
internet ช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร สำนักการช่าง 192.168.13.220 25 มกราคม 2560
10:23:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ display card เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น