HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.รักชนก อาจคำภา 0865334215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.77 30 ตุลาคม 2561
13:00:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 ตุลาคม 2561
09:28:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ browser Authen ปรับปรุง Software 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 26 ตุลาคม 2561
17:24:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ขี้น OF Line 0.00
นายอนุสรณ์ สารสม 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.37 26 ตุลาคม 2561
10:48:00 น.
ไดรเวอร์เครื่องหาย set driver ปรับปรุง Software 0.00
ปุยฝ้าย มูลตรี 0986980692 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 ตุลาคม 2561
11:35:00 น.
ระบบติดตามฏีกา เข้าไม่ได้ 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 22 ตุลาคม 2561
14:47:00 น.
ปริ้นไฟร์ PDF ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
จรัญญา งามโรจน์ 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 22 ตุลาคม 2561
14:45:00 น.
ปริ้นไฟร์PDF.ไม่ได้ 0.00
นส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 085-7459492 สำนักการคลัง 192.168.11.159 19 ตุลาคม 2561
14:05:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพุทธลักษ์ นนทะไชย 095-1905566 สำนักการคลัง 192.168.11.95 19 ตุลาคม 2561
14:04:00 น.
MS Office ล้มเหลว actiate office ปรับปรุง Software 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ 0814718346 สำนักการศึกษา 192.168.14.249 17 ตุลาคม 2561
10:28:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 086-3107892 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
14:38:00 น.
ปัญหา blue screen STOP : 0X0000001E 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 043-270-730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
12:04:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 043-270-730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
12:04:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 043-270730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
12:02:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 1 16 ตุลาคม 2561
11:55:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นต์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ปณิสรา ติ๊ก 0896202267 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:54:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ สำนักสวัสดิการสังคม 0.00
ปณิสรา 0896202267 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:52:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
ไพศาล 0815929040 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:52:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น