HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นันณภา คำโสกเชือก สำนักการคลัง 192.168.11. 11 มิถุนายน 2563
09:59:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นไม่ได้, ติดตั้งไดรเวอร์ ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.207 10 มิถุนายน 2563
15:52:00 น.
เข้าระบบ egp และ e-laas แล้ว ปริ้นไม่ได้ ติดตั้ง Plugin Laas ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี สำนักการศึกษา 192.168.14.74 09 มิถุนายน 2563
15:13:00 น.
เครื่องช้า saveงานช้ามากๆ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สตท.เรืองฤทธิ์ แก้วมิ่ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2563
14:55:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊น ริโก้ sp4310n 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 09 มิถุนายน 2563
09:44:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาวดี เตียวยืนยง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 01 มิถุนายน 2563
12:18:00 น.
อินเตอร์เน็ตหลุดๆ ติดๆ และขอให้เชื่อมต่อปรินท์เตอร์ เข้าหัวสายแลนใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.207 01 มิถุนายน 2563
10:22:00 น.
ปริ้นไม่ได้และ สแกนงานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เบญจวรรณ มหาโยธา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.73 26 พฤษภาคม 2563
18:50:00 น.
เครืองดับ เคสมีเสียงดัง เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน,เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 900.00
นางยศวดี สีหานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.98 21 พฤษภาคม 2563
09:09:00 น.
เครื่องเข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ hdd เสีย ปรับปรุง Hareware 2,000.00
พรสถิตย์ กาสีชา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 19 พฤษภาคม 2563
11:28:00 น.
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต ใช้ไม่ได้ และ ใช้ทรัมไดร์ ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุวนันท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 18 พฤษภาคม 2563
09:57:00 น.
key Microsoft office หมดอายุ activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 15 พฤษภาคม 2563
12:04:00 น.
ไมโครออฟฟิตล้มเหลว activate office ปรับปรุง Software 0.00
ฐิติญาพัณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 พฤษภาคม 2563
10:50:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ได้ 0.00
ไพศาล สำนักการศึกษา 192.168.14.62 14 พฤษภาคม 2563
12:15:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ switching hub เสีย ปรับปรุง Hareware 6,000.00
นิตยา สำนักการคลัง 192.168.11.251 13 พฤษภาคม 2563
12:01:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 12 พฤษภาคม 2563
12:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.105 05 พฤษภาคม 2563
16:34:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์โนต์บุค อาการเครื่องช้า เปิดไปสักพักเครื่องดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภควดี ศรีอุดร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 พฤษภาคม 2563
14:16:00 น.
เครื่องช้า เปิดเครื่องใช้งานได้ไม่นานดับ 0.00
กานต์พิชชา สำนักการคลัง 192.168.11.97 30 เมษายน 2563
09:47:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด 0.00
กานต์พิชชา สำนักการคลัง 192.168.11.97 30 เมษายน 2563
09:38:00 น.
หน้าจอไม่ติด 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น