HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 25 กันยายน 2562
15:36:00 น.
ปริ๊นไม่ออก เครื่องหัวหน้า ห้องร้องเรียน add printer ปรับปรุง Software 0.00
นันณภา คำโศกเชือก 0973189023 สำนักการคลัง 192.168.11.246 25 กันยายน 2562
09:58:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 24 กันยายน 2562
11:33:00 น.
ระบบแจ้งตัวหนังสือสีฟ้า วินโดร์มีปัญหา ขอให้ลงวินโดร์ให้ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.92 24 กันยายน 2562
10:54:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่สามารถพิมพ์งานจากLAN ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 24 กันยายน 2562
09:38:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กันยายน 2562
09:36:00 น.
พิมพืงานไม่ได้ 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 23 กันยายน 2562
15:54:00 น.
เครื่องพิมพ์ ฝ่ายแผนที่ภาษี จำนวน 2เครื่อง ไม่สามารถพิมพ์ ส่งซ่อม ชุด image unit เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กันยายน 2562
15:51:00 น.
เครื่องพิมพ์มีปัญหา จำนวน 2 เครื่อง 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กันยายน 2562
15:48:00 น.
เครื่องพิมพ์ ปริ้นไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง อีกเครื่องเวลาพิมพ์มีเสียง 0.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 23 กันยายน 2562
15:05:00 น.
พิมพืงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กันยายน 2562
15:04:00 น.
พิมพ์งานไม่ได้ 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 20 กันยายน 2562
16:45:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา 0649365896 สำนักการคลัง 192.168.11.97 18 กันยายน 2562
15:34:00 น.
แชร์เครื่องprint 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 16 กันยายน 2562
12:50:00 น.
เครื่องปริ๊น brother ทุกเครื่องปริ๊นไม่ออกค่ะ ห้องรับเรื่องร้องทุกข์ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กันยายน 2562
12:19:00 น.
จอกระพริบ มีสัญญาณแทรก จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 16 กันยายน 2562
11:16:00 น.
window boot ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 0942716240 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.37 13 กันยายน 2562
16:09:00 น.
หน้าจอกระพริบ จอเสื่อม ปรับปรุง Hareware 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 0942716240 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2562
16:07:00 น.
หน้าจอดับและกระพริบ 0.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 13 กันยายน 2562
11:54:00 น.
ซีพียูดังเสียง ตื้อดื่อ ตื้อดื่อ dimm ram cleaning ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 กันยายน 2562
11:33:00 น.
ขอลง ปริ้นเตอร์ brother จำนวน 3 เครื่อง ที่ห้องรับเรื่องร้องเรียน add printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น