HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 27 ธันวาคม 2561
10:39:00 น.
การใช้งานโปรแกรม word พิมพ์งานไปประมาณ 1 นาที่ จะขึ้น Pop up : Microsoft words has stoped working แล้วโปรแกรมต้องปิด ไม่สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้ ติดตั้ง Microsoft office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฐิติรัตน์ 043221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 26 ธันวาคม 2561
09:09:00 น.
ไรท์แผ่น CD , DVD ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร 043221152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 ธันวาคม 2561
10:13:00 น.
ไม่ดึงกระดาษ ปริ๊นไม่ได้ 0.00
ณภัทร พันธ์ศรี 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 24 ธันวาคม 2561
09:51:00 น.
อาการคล้ายไวรัสเข้าแทรก สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร์ พันธ์ศรี 0811482709 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ธันวาคม 2561
09:43:00 น.
อาการคล้ายไวรัสเข้าแทรก id 06015 0.00
ณภัทร์ พันธ์ศรี 0811482709 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ธันวาคม 2561
09:35:00 น.
อากรเหมือนมีไวรัสเข้าแทรก 0.00
น.ส.วนา วระบุตร 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.167 24 ธันวาคม 2561
09:28:00 น.
เปิดไม่ติด เช็คเมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 24 ธันวาคม 2561
08:55:00 น.
ลงโปรแกรม Adobe Premier , Ligth room ติดตั้ง Adobe premier ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี 043221185 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2561
16:16:00 น.
ปริ็นซองแล้วเป็นรอยดำๆ 0.00
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.74 20 ธันวาคม 2561
14:03:00 น.
อยากลงโปรแกรม powerpoint 2016 ลง office 2016 ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 สำนักการคลัง 192.168.11.72 19 ธันวาคม 2561
15:32:00 น.
โปรแกรมขัดข้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด 0641575305 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 19 ธันวาคม 2561
13:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม 043-424550 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 19 ธันวาคม 2561
09:30:00 น.
เครื่องเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณไม่ดี ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุสรณ์ สารสม 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.37 18 ธันวาคม 2561
16:01:00 น.
อาการติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.124 18 ธันวาคม 2561
14:59:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวนันนภา คำโสกเชือก 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.246 18 ธันวาคม 2561
14:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 18 ธันวาคม 2561
13:58:00 น.
เปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.80 18 ธันวาคม 2561
10:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษืประชุม 043-424-550 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 ธันวาคม 2561
15:35:00 น.
เปิดไม่ขึ้น 0.00
ณัฐวุฒิ 0956626536 สำนักการศึกษา 192.168.14.99 17 ธันวาคม 2561
10:27:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น