HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 16 มีนาคม 2563
14:14:00 น.
ขอทำทะเบียนเครื่องใหม่ 4เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 16 มีนาคม 2563
14:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 16 มีนาคม 2563
11:08:00 น.
ขอทำทะเบียนเครื่องใหม่ 3 เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 16 มีนาคม 2563
11:04:00 น.
เซทอัพระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 3 เครื่อง จัดทำทะเบียน set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 089621207 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 06 มีนาคม 2563
14:26:00 น.
จอมีปัญหา ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.155 04 มีนาคม 2563
13:36:00 น.
เครื่องดับไม่ทราบสาเหตุ สายไฟ AC เสีย ปรับปรุง Hareware 50.00
จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 02 มีนาคม 2563
13:47:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ activate (window 7) activate windows ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.133 02 มีนาคม 2563
09:59:00 น.
ย้ายเครื่องพิมพ์ไปติดตั้งจุดใหม่ค่ะ 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 02 มีนาคม 2563
09:16:00 น.
เน็ตใช้ไม่ได้ และถ่ายข้อมูลเครื่องเก่าใสเครื่องใหม่ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริอนงค์ ศรีนายง 0935561677 สำนักการศึกษา 192.168.14.70 28 กุมภาพันธ์ 2563
08:20:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ 0935561677 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 28 กุมภาพันธ์ 2563
07:34:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
วงศกร 0831517372 สำนักการคลัง 192.168.11.169 25 กุมภาพันธ์ 2563
09:31:00 น.
ติดตั้งเครื่อง pringter ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สำนักการช่าง 0935561677 สำนักการช่าง 192.168.13.221 24 กุมภาพันธ์ 2563
09:28:00 น.
เปิดมีเสียงดัง เปลี่ยนพัดลม supply ปรับปรุง Hareware 0.00
อังคณา เดชโบราณ สำนักการช่าง 0825360768 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2563
09:23:00 น.
CPU มีเสียงดังตลอดตั้งแต่เปิดเครื่อง 0.00
วงศกร ฝ่ายพัฒนารายได้ 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 20 กุมภาพันธ์ 2563
15:09:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน๊ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 19 กุมภาพันธ์ 2563
08:43:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ไติด ไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ 0895188851 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.35 18 กุมภาพันธ์ 2563
14:41:00 น.
ใช้งานโปรแกรม ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 กุมภาพันธ์ 2563
15:45:00 น.
ใส่หมึกใหม่ปริ้นไม่ได้ 0.00
อนุชิต ผลแก้ว 0878629991 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 14 กุมภาพันธ์ 2563
09:35:00 น.
หน้าจอสีฟ้า เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 12 กุมภาพันธ์ 2563
14:40:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น