HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณัฐรดา พรหมชมชา สำนักการคลัง 192.168.11.131 22 มิถุนายน 2564
08:17:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐรดา พรมชมชา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มิถุนายน 2564
09:36:00 น.
ปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงาน 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 มิถุนายน 2564
07:39:00 น.
Microsoft office หมดอายุการใช้งาน activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายยุทธภูมิ สำนักการศึกษา 192.168.14.62 18 มิถุนายน 2564
10:45:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนหม้อแปลงไฟ ปรับปรุง Software 800.00
ภาสินี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 มิถุนายน 2564
10:13:00 น.
ปริ้นออกมาแล้วสีเครื่องไม่สม่ำเสมอ 0.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2564
14:43:00 น.
ปริ้นสีแดงไม่ได้ 0.00
จรัญญา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 09 มิถุนายน 2564
09:00:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ 0.00
จรัญญา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 09 มิถุนายน 2564
08:55:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์canon ขึ้น p02 และขอให้ช่วยแชร์เครื่องปริ้นด้วย 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มิถุนายน 2564
11:22:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ แชร์ ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 มิถุนายน 2564
13:41:00 น.
หน้าจอคอมมีเส้น หน้าจอขึ้นเป็นลายๆ 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 พฤษภาคม 2564
13:10:00 น.
Windows หมดอายุและมีไวรัส 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 พฤษภาคม 2564
12:51:00 น.
Windows หมดอายุและมีไวรัส 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ สำนักการคลัง 192.168.11.150 27 พฤษภาคม 2564
13:17:00 น.
ใช้งาน word และ excel ไม่ได Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2564
13:14:00 น.
ใช้งาน word และ Excel ไม่ได้ 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2564
12:59:00 น.
word และ excel ใช้งานไม่ได้ 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 พฤษภาคม 2564
15:15:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม office 0.00
เศวตฉัตร บุพจันโท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2564
09:54:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 24 พฤษภาคม 2564
09:17:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ ทำความสะอาด Dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น