HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.สุจิตรา คำอ้อ สำนักการช่าง 192.168.13.241 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:58:00 น.
ติดไวรัส ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 04 กุมภาพันธ์ 2562
12:11:00 น.
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.14.44 30 มกราคม 2562
11:52:00 น.
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์ สำนักการศึกษา 192.168.14.85 28 มกราคม 2562
15:10:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
รุ่งทิพย์ โกนิตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มกราคม 2562
15:08:00 น.
ปริํ๊นงานไม่ได้ 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 28 มกราคม 2562
10:02:00 น.
เครื่องทำงานช้า ขอให้ลงwindow ใหม่ค่ะ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี มีอนันต์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 24 มกราคม 2562
10:10:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นัชชา ศรีโนนชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มกราคม 2562
08:30:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ปิยมาภรณ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มกราคม 2562
10:45:00 น.
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตไม่ได้ The DNS server is not responding 0.00
วารุณี มีอนันต์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 22 มกราคม 2562
15:50:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
วารุณี มีอนันต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มกราคม 2562
15:47:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ 0.00
วารุณี มีอนันต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มกราคม 2562
15:42:00 น.
ติดตั้งสวิทสายแลนต่อคอมพิวเตอร์ 0.00
นางศิวารญา วงษาสันต์ สำนักการคลัง 192.168.11.92 22 มกราคม 2562
14:28:00 น.
เพิ่มเครื่องปริ้น ลงโปรแกรมเครื่องสแกน ติดตั้ง Driver Printer and scanner 0.00
พรเทพ สุตะชา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.85 18 มกราคม 2562
15:13:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางศศิธร นะรากุล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.82 18 มกราคม 2562
15:11:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.71 18 มกราคม 2562
10:10:00 น.
add เครื่องปริ้น Ricoh ใช้ windows 10 add printer ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี มีอนันต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 มกราคม 2562
14:50:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งงานได้ 0.00
วารุณี มีอนันต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 มกราคม 2562
14:46:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ 0.00
ณภัทร สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 15 มกราคม 2562
08:23:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น