HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 14 พฤศจิกายน 2559
08:52:00 น.
หน้าจอฟ้า หลังรีสตาร์ทเครื่อง บางโปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ ร้องขอ การลงโปรแกรมใหม่ครับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 043-225514 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 พฤศจิกายน 2559
16:09:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติดคะ เครื่องเปิดไม่ขึ้น เครื่องน็อค ติดไวรัช 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ 043-225514 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 พฤศจิกายน 2559
16:07:00 น.
เข้าระบบ อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องช้า 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 11 พฤศจิกายน 2559
14:37:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน - สำนักการคลัง 192.168.11.110 11 พฤศจิกายน 2559
13:30:00 น.
พาวเวอร์ ซับพาย พัง เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 062 4151 655 สำนักการศึกษา 192.168.14.68 10 พฤศจิกายน 2559
09:03:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ถ่ายข้อมูลลงเครื่อง ติดตั้งเครื่องใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
เก๋ 0866424433 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.98 08 พฤศจิกายน 2559
09:35:00 น.
จอไม่ติด ไฟเข้าแต่ไม่มีสัญญาณ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นางภคอร ทองสุข 0810510528 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 07 พฤศจิกายน 2559
08:19:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 04 พฤศจิกายน 2559
14:45:00 น.
เครื่องมีไวรัส ไฟล์ในเครื่องหาย ขึ้นป็อปอัพแปลกๆเวลาเปิดเครื่อง สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤศจิกายน 2559
13:40:00 น.
เครื่องมีไวรัส 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 098-6212075 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤศจิกายน 2559
13:36:00 น.
เครื่องมีไวรัส 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.115 04 พฤศจิกายน 2559
10:42:00 น.
เปิดเครื่องบูทเครื่องไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.พรรณนิดา มูลกัณหา 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.201 04 พฤศจิกายน 2559
09:57:00 น.
สั่ง print ไม่ได้ ลงไดรเวอรืปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
บ้านประชาสัมพันธ์ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.37 04 พฤศจิกายน 2559
09:46:00 น.
ติด ๆ ดับๆ สายสัญญาณจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา 1215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤศจิกายน 2559
09:30:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดๆดับๆอยู่ตลอดเวลา 0.00
น.ส.ยุคลธร นาคกระจาย 082-3154871 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 02 พฤศจิกายน 2559
10:47:00 น.
สั่งปริ๊นงานในโปรแกรมword ไม่ได้ creat new profile ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ยุคลธร นาคกระจาย 0823154871 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2559
10:38:00 น.
สั่งปริ๊นท์งานไม่ได้ 0.00
น.ส.ขวัญข้าว 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.2 02 พฤศจิกายน 2559
10:21:00 น.
พิมพ์งานอยู่ดีดี แล้วเครื่องก็ดับเอง ต้องเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ปล.ดับหลายครั้งต่อวัน delete temp file ปรับปรุง Software 0.00
ยุคลธร 0846845539 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2559
09:28:00 น.
สั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นภายในสำนักงานไม่ได้ เนื่องจากมองไม่เห็นเครื่องปริ้น 0.00
ยุคลธร 0846845539 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2559
09:25:00 น.
สั่งปริ้นภายในสำนักงานไม่ได้ เนื่องจาก มองไม่เห็นเครื่องปริ้น เวลาสั่งปริ้นงาน 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น