HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 พฤษภาคม 2560
16:12:00 น.
เครื่องถ่ายเอกสารเวลาถ่ายออกมามีสีดำ 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 30 พฤษภาคม 2560
11:46:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสาร มีคำสั่งค้าง ลบคำสั่งค้าง ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 29 พฤษภาคม 2560
18:27:00 น.
ติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 29 พฤษภาคม 2560
15:32:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 29 พฤษภาคม 2560
12:42:00 น.
มีไวรัส ลงโปรแกรม โปรแกรมPhotoshop winamp ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข สำนักการคลัง 192.168.11.93 25 พฤษภาคม 2560
17:37:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรรณภา เกียงแก้ว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.231 25 พฤษภาคม 2560
17:12:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณจอภาพหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.14.44 25 พฤษภาคม 2560
14:21:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ติดตั้ง Plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 25 พฤษภาคม 2560
11:38:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.70 25 พฤษภาคม 2560
11:05:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.62 25 พฤษภาคม 2560
11:04:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางภาวินี กาฬอ่อนศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.72 25 พฤษภาคม 2560
11:03:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายดิเรก พิมพ์จันทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.68 25 พฤษภาคม 2560
11:02:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 พฤษภาคม 2560
11:01:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา 0.00
นายศุภวัตร สาขา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 พฤษภาคม 2560
10:58:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา 0.00
ภัสฑิรา สำนักการคลัง 192.168.11.152 24 พฤษภาคม 2560
18:10:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานออกจากเครื่องปริ้นได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 พฤษภาคม 2560
15:04:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.66 23 พฤษภาคม 2560
16:34:00 น.
เครื่องดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.249 23 พฤษภาคม 2560
15:30:00 น.
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย สำนักการคลัง 192.168.11.151 23 พฤษภาคม 2560
13:26:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น