HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายนฤพนธ์ สอนบุญมา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.84 09 เมษายน 2561
17:11:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 09 เมษายน 2561
17:10:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 09 เมษายน 2561
15:43:00 น.
ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ปณิสรา ธนาวรางกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 เมษายน 2561
11:22:00 น.
เน็ตเข้าไม่ได้ (เครื่องปณิสรา ธนาวรางกูล) 0.00
ปณิสรา ธนาวรางกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 เมษายน 2561
11:16:00 น.
เข้าเเน็ตไม่ได้ ใช้สายแลน (เครื่อง ปณิสรา ธนาวรางกูล) 0.00
สุภาพร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 05 เมษายน 2561
10:26:00 น.
ขึ้น Blue Screen เปิด windows Firewall ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 04 เมษายน 2561
16:37:00 น.
ขึ้นจอนำ้เงิน เปลียนแรม DDR3/4GB ปรับปรุง Hareware 1,800.00
ลักษณา สุขศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 เมษายน 2561
11:59:00 น.
เครื่องปริ๊นซ์มีปัญหา 0.00
นางวรีกร คงกุทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 04 เมษายน 2561
10:57:00 น.
ปริ้นเตอร์มีแปัญหา สั่งพิมพ์ไม่ได้ หมึกหมด ปรับปรุง Hareware 0.00
วรีกร คงกุทอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 เมษายน 2561
10:54:00 น.
เครื่องปริ้นมีปัญหา 0.00
ลักษณา สุขศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2561
14:33:00 น.
เครื่องปริ๊นมีปัญหา 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ งานแผน ฝ่ายบริหาร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2561
11:29:00 น.
หน้าจอดับ ทำงานไม่ได้ งานแผน ฝ่ายบริหาร สำนักสาธา 0.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.72 02 เมษายน 2561
12:13:00 น.
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ณัฐรดา พรหมชมชา สำนักการคลัง 192.168.11.131 02 เมษายน 2561
10:02:00 น.
ขึ้นจอฟ้า HDD Bad Sector ปรับปรุง Software 1,700.00
นางปิยะนุช ปัญจพรรค์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มีนาคม 2561
15:44:00 น.
ต่อเน็ตไม่ได้ค่ะ 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล สำนักการศึกษา 192.168.14.54 29 มีนาคม 2561
12:21:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.154 22 มีนาคม 2561
15:49:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 22 มีนาคม 2561
13:05:00 น.
โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 22 มีนาคม 2561
10:10:00 น.
ลงโปรแกรม PhotoScape ลงโปรแกรม PhotoScape ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย สำนักการคลัง 192.168.11.131 22 มีนาคม 2561
09:19:00 น.
เครื่องปริ้นมีปันหาและหนเาจอคอมมักจะขึ้นสีฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น