HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กรกฎาคม 2566
14:07:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปลิ้นไม่ได้ 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กรกฎาคม 2566
13:43:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปลิ้นไม่ได้ 0.00
สุญาณี 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กรกฎาคม 2566
10:34:00 น.
ลงเครื่องพริีนเตอร์ให้ใหม่ค่ะ 0.00
สุพัตรา ครุตรารักษ์ 0849807147 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 06 กรกฎาคม 2566
14:55:00 น.
Windows Product Key Expire Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
อโนมา ไชยพรหม 0894178597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 06 กรกฎาคม 2566
10:29:00 น.
โปรแกรม word สั่งปริ้นงานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กรกฎาคม 2566
10:17:00 น.
ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.86 05 กรกฎาคม 2566
14:05:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
กมลนิตย์ กองโฉม 0969899450 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 04 กรกฎาคม 2566
12:24:00 น.
คอมพิวเตอร์ค้าง เปิดโปรแกรมและทำงานไม่ได้ ปิดเครื่องเปิดใหม่หลายครั้งก็เป็นแบบเดิมค่ะ 0.00
วงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง 080366901 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.170 04 กรกฎาคม 2566
10:14:00 น.
เปิดใช้งาน window ไม่ได้ ผลิตภัณ์ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นิรชา น้อยยะ 0968987206 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 04 กรกฎาคม 2566
10:04:00 น.
Windows มีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวรินรดา สีหไตร 0935561687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 04 กรกฎาคม 2566
09:25:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา สีหไตร 0936936469 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 04 กรกฎาคม 2566
09:07:00 น.
ไมโครซอฟท์เวิด ใช้งานไม่ได้ ขึ้นว่า ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นิรชา น้อยยะ 0968987206 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กรกฎาคม 2566
15:25:00 น.
Windows มีปัญหา 0.00
นิรชา น้อยยะ 0968987206 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กรกฎาคม 2566
15:21:00 น.
Windows มีปัญหา 0.00
นิรชา น้อยยะ 0968987206 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กรกฎาคม 2566
15:20:00 น.
Windows มีปัญหา โดนไวรัส 0.00
จีระนัน นามพรม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 03 กรกฎาคม 2566
08:54:00 น.
คอมเปิดไม่ได้ค่ะ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.184 30 มิถุนายน 2566
09:46:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มิถุนายน 2566
09:40:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์ไม่สามารถพริ๊นเอกสารได้ 0.00
จิรวดี ทองสืบสาย 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 27 มิถุนายน 2566
09:21:00 น.
โปรแกรมค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น่ายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 23 มิถุนายน 2566
11:20:00 น.
โปรแกรมออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ เปิดขึ้นมา เปิดไฟล์ได้ แต่แก้ไขงานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น