HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญมณี สุยอย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 08 สิงหาคม 2561
10:33:00 น.
ชอบค้างบ่อยๆ ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:56:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณณี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:22:00 น.
boot windows ไม่ขึ้นและภาคจ่ายเสียงไม่ออกเสียบแจ็คเข้าไปแล้วเหมือนมันไม่เข้า ลงโปรแกรมใหม่ การ์ดเสียงเสีย ปรับปรุง Software และ Hareware 300.00
นายณัฐวุฒิ ชูสกุล สำนักการศึกษา 192.168.14.78 06 สิงหาคม 2561
14:23:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์ สำนักการศึกษา 192.168.14.181 03 สิงหาคม 2561
11:12:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิรินงค์ ศรีทายาง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 02 สิงหาคม 2561
14:42:00 น.
จอภาพไม่เข้า ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 02 สิงหาคม 2561
13:10:00 น.
ช่องเสียบ speekker ไม่มีเสียงออกมา ช่องเสียบพัง ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 สิงหาคม 2561
13:07:00 น.
ช่องเสียบspeeker ไม่ได้ยินเสียง 0.00
ชุติมา สำนักการคลัง 192.168.11.246 01 สิงหาคม 2561
19:10:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ สำนักการศึกษา 192.168.14.43 26 กรกฎาคม 2561
12:09:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ สำนักการศึกษา 192.168.11.215 26 กรกฎาคม 2561
12:08:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐชา พันนา สำนักการคลัง 192.168.11.132 24 กรกฎาคม 2561
14:45:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางพิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย สำนักการคลัง 192.168.11.87 23 กรกฎาคม 2561
11:12:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
อังชนาพร โนนจุ่น สำนักการศึกษา 192.168.14.63 19 กรกฎาคม 2561
10:49:00 น.
เปิดเครื่องติด แต่หน้าจอไม่ขึ้น แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี สำนักการคลัง 192.168.11.111 19 กรกฎาคม 2561
10:44:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
นส.ศิรินงค์ ศรีทายาง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 18 กรกฎาคม 2561
09:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สายไฟหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
พงศ์ศิริ เจริญหล้า สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 16 กรกฎาคม 2561
11:23:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 13 กรกฎาคม 2561
14:50:00 น.
จอมืดเปิดเครื่องไม่ติด ทำความสะอาด DIMM Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ศิริินงค์ ศรีทายาง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 13 กรกฎาคม 2561
14:49:00 น.
เครื่องปริ้นๆไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น