HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 14 กันยายน 2563
17:17:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา สำนักการคลัง 192.168.11.96 14 กันยายน 2563
16:38:00 น.
ปริ้นไม่ได้ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 14 กันยายน 2563
15:15:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
อินทิรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.78 11 กันยายน 2563
12:13:00 น.
microsoft word /excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 10 กันยายน 2563
09:41:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 09 กันยายน 2563
14:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 กันยายน 2563
15:44:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา สำนักการคลัง 192.168.11.131 08 กันยายน 2563
11:39:00 น.
เนื่องจากระบบขึ้นหน้าจอภาษาอังกฤษ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 08 กันยายน 2563
11:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นจาก e-lass ไม่ได้ค่ะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 08 กันยายน 2563
09:44:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด clean dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
เพชรี หวานนอก สำนักการคลัง 192.168.11.20 03 กันยายน 2563
12:48:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก share printer ปรับปรุง Software 0.00
วุฒินันท์ น้อยเรือง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.86 03 กันยายน 2563
12:05:00 น.
Word ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 03 กันยายน 2563
11:28:00 น.
เครื่องปริ้นล๊อคค่ะ...ปริ้นไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กันยายน 2563
10:55:00 น.
Microsoft office หมดอายุ 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 31 สิงหาคม 2563
11:36:00 น.
ไวรัสลงเครื่อง และ Windows มีปัญหา เครื่องที่สถานีดัีบเพลิงบึงทุงสีร้าง scan virus ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร คงกุทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 28 สิงหาคม 2563
12:10:00 น.
อินเตอร์เนต มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 สิงหาคม 2563
15:02:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้. ทั้งฝ่ายการเงิน. และฝ่ายระเบียบ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 26 สิงหาคม 2563
09:54:00 น.
เปิดใช้งานไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
กิตภูมิ แก้วกล้า สำนักการศึกษา 192.168.14.68 25 สิงหาคม 2563
16:53:00 น.
เครื่องช้า ใช้งานโปรแกรม word ไม่ได้ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 24 สิงหาคม 2563
13:18:00 น.
อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น