HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.151 08 พฤษภาคม 2560
14:10:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 04 พฤษภาคม 2560
16:47:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด สายสัญญาณจอเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน้ตขัดข้อง ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา มะนิยม 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 02 พฤษภาคม 2560
12:46:00 น.
มีกลิ่นไหม้และเปิดไม่ติด แรมไหม้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.89 26 เมษายน 2560
15:06:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 26 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 26 เมษายน 2560
11:04:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ลงโปรแกรม SPSS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:56:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธา 0878766128 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:51:00 น.
internet ใช้ไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0810510528 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 25 เมษายน 2560
16:34:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
นส.เมธินี สุดเสนาะ 0849561752 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.76 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐดะนัย 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.47 24 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์ 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.11.231 24 เมษายน 2560
14:06:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ทำการ cHK DSK ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 24 เมษายน 2560
11:20:00 น.
ปริ้น elass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
วิลมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 21 เมษายน 2560
17:12:00 น.
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
อัศรา ไชยนิลวงศ์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.99 21 เมษายน 2560
16:51:00 น.
หน้าจอไม่ติด สายจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
กัลยามิตร โสมพรมมา 0880358788 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.102 21 เมษายน 2560
12:05:00 น.
เครื่องติดไว้รัส เครื่องช้าผิดปกติ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 เมษายน 2560
11:24:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงวินโดว์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 20 เมษายน 2560
14:49:00 น.
จอ Monitor ดับๆ ติดๆ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0610305158 สำนักการคลัง 192.168.11.133 20 เมษายน 2560
14:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 450.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น