HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สกาวรัตน์ (อ้อมคลัง) สำนักการคลัง 192.168.11.236 27 เมษายน 2566
10:09:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นต์เตอร์ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสยามรัฐ แพนสมบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 26 เมษายน 2566
14:22:00 น.
ลงโปรแกรมไรท์แผ่น Nero ลงโปรแกรมไรท์แผ่น Nero ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.74 25 เมษายน 2566
11:18:00 น.
เปิดโปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ สำนักการคลัง 192.168.11.83 25 เมษายน 2566
09:11:00 น.
เปิดหน้าจอไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จิรา เนาวโรจน์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 20 เมษายน 2566
10:49:00 น.
ไม่สามารถเข้าระบบการจัดทำEGp ได้ เครื่องช้าค้างบ่อย แฮ้งบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.123 19 เมษายน 2566
13:25:00 น.
ใช้งานโปรแกรม office ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ชนิดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 เมษายน 2566
10:01:00 น.
ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง 0.00
กมลนิตย์ กองโฉม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 18 เมษายน 2566
11:00:00 น.
คอมดับเองตลอด หลายรอบต่อวัน ทำงานไม่ได้ค่ะ 0.00
กมลนิตย์ กองโฉม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 18 เมษายน 2566
10:57:00 น.
คอมดับเดงตลอดเวลา ทุกชั่วโมง 0.00
นายพงศ์ศิริ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 18 เมษายน 2566
09:03:00 น.
ใช้ทุกโปรแกรมไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 เมษายน 2566
09:01:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.นิโลบล ดรลาดพันธ์ สำนักการคลัง 192.168.11.184 10 เมษายน 2566
10:21:00 น.
ไม่สามารถเข้า Word EX ได้ activate office ปรับปรุง Hareware 0.00
ธิดารัตน์ สำนักการคลัง 192.168.11.132 07 เมษายน 2566
09:30:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทำให้ปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงานค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 03 เมษายน 2566
09:48:00 น.
เข้าศูนย์กลางภาพไม่ได้เนื่องจากลงโปรแกรมใหม่ และเครื่องสแกนเนอร์ใช้ไม่ได้ Map network drive ปรับปรุง Software 0.00
ลลิดา กิติมังกร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มีนาคม 2566
15:03:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
ณัฐชา สำนักการคลัง 192.168.11.132 30 มีนาคม 2566
14:59:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ค่ะ 0.00
ลลิดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มีนาคม 2566
14:47:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ปาณิสรา สำนักการคลัง 192.168.11.84 30 มีนาคม 2566
08:38:00 น.
แชร์ระบบแลนและเครื่องปริ๊น แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 มีนาคม 2566
10:45:00 น.
ไม่สามารถแชร์เครื่องปริ้นได้ 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มีนาคม 2566
14:38:00 น.
พริ๊นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น