HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:49:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ และโปรแกรม word ทำงานช้า 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:45:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ และอัพโหลดโปรแกรม word 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:19:00 น.
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ หน้าจอเป็นสีฟ้า 0.00
นายติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 27 มิถุนายน 2565
15:34:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
เนตรนภา ธรรมรัตน์ 0935232882 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.237 27 มิถุนายน 2565
09:38:00 น.
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.123 27 มิถุนายน 2565
09:30:00 น.
ใช้งาน word excel ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิท หรีกประโคน 0856123597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.36 23 มิถุนายน 2565
16:09:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มิถุนายน 2565
13:48:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ออก 0.00
นางจิรนัน นามพรหม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 22 มิถุนายน 2565
11:29:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ฝ่ายงบประมาณ 0955561687 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 20 มิถุนายน 2565
15:24:00 น.
set printer ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 มิถุนายน 2565
13:16:00 น.
แจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ออก ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล set printer ปรับปรุง Software 0.00
ผดุงเกียรติ หล้าสีดา 0896176533 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 16 มิถุนายน 2565
09:12:00 น.
จอฟ้าเปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 15 มิถุนายน 2565
15:55:00 น.
เข้าเว็บไซต์ สปสช ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ ตี๋ 0944938658 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.56 15 มิถุนายน 2565
10:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์ 0935568796 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 14 มิถุนายน 2565
10:49:00 น.
ใช้ Internetไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวชัชนก สมจิตต์ 043221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 13 มิถุนายน 2565
11:26:00 น.
เพิ่มจุดติดตั้งสาย LAN จำนวน 1 จุด เดินสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางจีระนันท์ นามหรหม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 13 มิถุนายน 2565
09:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.145 09 มิถุนายน 2565
14:06:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.145 08 มิถุนายน 2565
09:31:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 01 มิถุนายน 2565
14:38:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น