HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 พฤศจิกายน 2565
10:53:00 น.
สั่งพริ๊นเอกสารไม่ได้ 0.00
สรรพทรัพย์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 15 พฤศจิกายน 2565
09:21:00 น.
เปิดไม่ติดมีเสียงดัง, เปิดติดจอฟ้าหรือบางครั้งเครื่องค้าง,จอดำ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
พรรษา ศรีชัยแสง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 15 พฤศจิกายน 2565
08:59:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน๊ตไม่ได้ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน สำนักการคลัง 192.168.11.155 15 พฤศจิกายน 2565
08:58:00 น.
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 14 พฤศจิกายน 2565
14:09:00 น.
ระบบอินเตอร์เน็ตช้า ลงภาพ อัปขึ้นเฟสเทศบาลไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง สำนักการคลัง 192.168.11.216 14 พฤศจิกายน 2565
08:51:00 น.
ไม่สามารถดาวน์โหลดงานได้ activate idm ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน สำนักการคลัง 192.168.11.155 10 พฤศจิกายน 2565
09:13:00 น.
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.207 08 พฤศจิกายน 2565
09:00:00 น.
ไมโครซอฟออฟฟิต ไม่สามารถใช้งานได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 07 พฤศจิกายน 2565
10:32:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง สำนักการคลัง 192.168.11.184 03 พฤศจิกายน 2565
10:02:00 น.
เครื่องคอมช้า และปิดเองขณะทำงาน เพิ่มแรม เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 3,700.00
สุกัญญา มุกดาศรี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 03 พฤศจิกายน 2565
09:59:00 น.
ติดตั้งสายแลน เพิ่มจุดต่อสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธ์ุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.88 02 พฤศจิกายน 2565
12:51:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2565
08:58:00 น.
ใช้งาน Exel ไม่ได้ 0.00
มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤศจิกายน 2565
13:05:00 น.
ไมโครซอฟไม่ตอบสนอง 0.00
ไพศาล สำนักการศึกษา 192.168.14.69 01 พฤศจิกายน 2565
09:54:00 น.
ขอความอนุเคราะห์สายแลน ย้ายเครื่องครับ เพิ่มจุดต่อสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ไพศาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤศจิกายน 2565
09:49:00 น.
ขอความอนุเคราะห์สายแลนครับ ย้ายเครื่องครับ 0.00
น.ส.พรอุทัย ไชยศึก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤศจิกายน 2565
09:14:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ 0.00
น.ส.พรอุทัย ไชยศึก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤศจิกายน 2565
09:06:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 31 ตุลาคม 2565
14:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แรมเสียเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาววัฒนา สีคาม สำนักการคลัง 192.168.11.115 31 ตุลาคม 2565
11:13:00 น.
สั่งปริ้นซ์ ปริ้นซ์ไม่ได้ แอดไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น