HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 03 ตุลาคม 2560
19:24:00 น.
ติดไวรัส ลง Windows ใหม่ ขอด่วนๆค่ะ เป็นคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเช็ค scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0819561752 สำนักการคลัง 192.168.11.205 03 ตุลาคม 2560
10:36:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.สกาวรัตน์อัฉรา สีผาย 0637536969 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
12:08:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.10.15 02 ตุลาคม 2560
11:20:00 น.
โปรแกรมดูภาพ เปิดไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม ACDsee ปรับปรุง Software 0.00
สกาวรัตน์อัจฉรา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
10:45:00 น.
ระบบ window มีปัญหาคะ คำสั่งการทำงานทำซ้ำ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 28 กันยายน 2560
17:08:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ สวิตซ์ เปิดเครื่องเสีย ปรับปรุง Hareware 10.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0875564589 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.81 28 กันยายน 2560
15:16:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 27 กันยายน 2560
15:05:00 น.
เครื่องปริ้น ขึ้นคำว่า Toner Left เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 27 กันยายน 2560
09:09:00 น.
ไฟไม่เข้าเครื่องคอมฯ เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
รณชัย แสนนา 0619237324 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 26 กันยายน 2560
16:53:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่และฆ่าไวรัส ลงโปรแกรมใหม่และฆ่าไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กฤษณา ภูพลผัน 0874919798 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.166 26 กันยายน 2560
15:20:00 น.
windows not activate activate windows ปรับปรุง Software 0.00
อภิชญา ดาทุมมา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.165 21 กันยายน 2560
11:04:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพระนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 20 กันยายน 2560
16:09:00 น.
บันทึกข้อมูลไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ไพรวรรณ นาชัยลาน 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.246 19 กันยายน 2560
09:49:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ Hdd เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ 0951686985 สำนักการคลัง 192.168.11.158 18 กันยายน 2560
13:33:00 น.
โฆษณาเด้ง ติดตั้ง adblock ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 15 กันยายน 2560
12:14:00 น.
เครื่องคอมฯ มีอาการ คลิกเมนูแล้วขึ้นแทบดำ บังตัวหนังสือรบกวนช่วยดูให้ด้วยคะ ที่ห้องร้องเรียนคะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 14 กันยายน 2560
12:29:00 น.
เปิดเครื่องคอมฯ ไม่ได้ เครื่องไม่พบ ฮาร์ดดิส คอนเนคเตอร์หลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวาสนา ชัยพิมพ์ - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 14 กันยายน 2560
11:02:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ set หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 13 กันยายน 2560
18:26:00 น.
ปริ้นเตอร์มีอาการหมึกเลอะ ตัวหนังสือเลือน ตลับเสีย ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤติกา ชูเชิด 085-2744498 สำนักการคลัง 192.168.11.155 13 กันยายน 2560
15:42:00 น.
อัพเดด internet Explorer 9 เป็น internet Explorer 11 จำนวน 8 เครื่อง 1.นางสาวนิตยา พงษ์เพียจันทร์ 2.นางกัญชพร ฟองทอง 3.นายกฤติกา ชูเชิด update internet Explorer 11 ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น