HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.รุ่งวรินทร์ ไวยธิติวัชร์ นวก.ตรวจสอบฯ 0856655195 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.103 08 มิถุนายน 2566
09:20:00 น.
word excel พิมพ์งานไม่ได้ค่ะ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มิถุนายน 2566
11:08:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์พริ๊นเอกสารไม่ออกค่ะ 0.00
นางสาวภูริชญาณ์ แซ่จึง 089-8902982 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 06 มิถุนายน 2566
15:12:00 น.
โปรมแกรม MiCrosoft Word เข้าใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0966525656 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 01 มิถุนายน 2566
11:06:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ 0943565325 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 01 มิถุนายน 2566
10:12:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี ประเทศไทย 094-3955244 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
11:53:00 น.
กระดาษขาด แล้วติดอยู่ในเครื่องปริ้น 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 22 พฤษภาคม 2566
11:35:00 น.
officeล็อค เข้าใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
11:18:00 น.
office ล็อคใช้งานไม่ได้ 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
09:06:00 น.
ใช้ excel ไม่ได้ 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 พฤษภาคม 2566
09:11:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0806166070 สำนักการคลัง 192.168.11.123 16 พฤษภาคม 2566
10:56:00 น.
ขอไอพีเครื่อง set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางลักษณา สุขศรี 0918672444 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤษภาคม 2566
10:13:00 น.
หน้าจอไม่มีสัญญาณ 0.00
นางลักษณา สุขศรี 0918672444 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤษภาคม 2566
10:09:00 น.
เปิดหน้าจอไม่มีสัญญาณ 0.00
นางลักษณา สุขศรี 0918672444 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤษภาคม 2566
10:05:00 น.
เปิดหน้าจอแล้วไม่มีสัญญาณ 0.00
อภิชญา 0804617976 สำนักการคลัง 192.168.11.143 15 พฤษภาคม 2566
10:20:00 น.
ขอไอพีติดตั้งคอมเครื่องใหม่ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 พฤษภาคม 2566
09:29:00 น.
ย้ายเครื่องปริีนเตอร์ที่ห้องฝ่ายอำนวยการ 0.00
ชนิตา ชนะวงค์ 0800971020 สำนักการศึกษา 192.168.14.75 10 พฤษภาคม 2566
16:10:00 น.
ปรับความละเอียดหน้าจอไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 09 พฤษภาคม 2566
09:35:00 น.
พิมพ์ใน word ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0868587825 สำนักการคลัง 192.168.11.94 08 พฤษภาคม 2566
11:05:00 น.
เปิดไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤษภาคม 2566
09:20:00 น.
ไม่สามารถพริ๊นเอกสารจากเครื่องพริ๊นเตอร์ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น