HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ลลิดา กิติมังกร 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.116 21 กันยายน 2565
15:06:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ลลิดา กิติมังกร 0874586349 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 กันยายน 2565
15:04:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
นายณัฐพงษ์ ชาตรี 0800118710 สำนักการคลัง 192.168.11.24 21 กันยายน 2565
09:25:00 น.
ไฟล์ข้อมูลหาย ลงวินโดวใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี กิติมังกร 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.210 20 กันยายน 2565
11:17:00 น.
ลงวินโดวใหม่ ลงวินโดวใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.150 16 กันยายน 2565
09:06:00 น.
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ รบกวนให้มาติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้ด้วยคะ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ภาสินี สน.ช่าง 0879445551 สำนักการช่าง 192.168.13.222 15 กันยายน 2565
09:20:00 น.
เปิดเครื่องแล้วจอไม่ขึ้น แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.95 14 กันยายน 2565
09:33:00 น.
ต่อสาย LAN เพิ่ม เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
อโนมา ไชยพรหม 0894178597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 13 กันยายน 2565
10:04:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
อโนมา ไชยพรหม 0894178597 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2565
10:00:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 09 กันยายน 2565
11:09:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate office 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 09 กันยายน 2565
10:57:00 น.
ไมโครซอฟเวิร์ดพิมพ์ไม่ได้ ฟ้องยืนยันบัญชี Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 086-3107892 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 07 กันยายน 2565
11:48:00 น.
ไม่สามารถใช้สาย LAN ได้ สาย LAN ไม่กระพริบ แลนการ์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2565
09:42:00 น.
เข้าเว็ป สปสช ไม่ได้ ขึ้นว่าไม่ปลอดภัย 0.00
ชุติมา โพธินาม 0946935299 สำนักการคลัง 192.168.11. 31 สิงหาคม 2565
08:41:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
14:40:00 น.
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
juthamat Chapat 0618972954 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
10:26:00 น.
อินเตอร์เนตในห้องยาใช้ไม่ได้ 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
09:35:00 น.
เครื่องปิดไม่ได้ 0.00
นางสาวพัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
08:43:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นได้ค่ะ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.202 24 สิงหาคม 2565
10:05:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 22 สิงหาคม 2565
09:07:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น