HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2564
14:43:00 น.
ปริ้นสีแดงไม่ได้ 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 09 มิถุนายน 2564
09:00:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 09 มิถุนายน 2564
08:55:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์canon ขึ้น p02 และขอให้ช่วยแชร์เครื่องปริ้นด้วย 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มิถุนายน 2564
11:22:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ แชร์ ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 086-3107892 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 มิถุนายน 2564
13:41:00 น.
หน้าจอคอมมีเส้น หน้าจอขึ้นเป็นลายๆ 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 พฤษภาคม 2564
13:10:00 น.
Windows หมดอายุและมีไวรัส 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 พฤษภาคม 2564
12:51:00 น.
Windows หมดอายุและมีไวรัส 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 27 พฤษภาคม 2564
13:17:00 น.
ใช้งาน word และ excel ไม่ได Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2564
13:14:00 น.
ใช้งาน word และ Excel ไม่ได้ 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2564
12:59:00 น.
word และ excel ใช้งานไม่ได้ 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 พฤษภาคม 2564
15:15:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม office 0.00
เศวตฉัตร บุพจันโท 043270730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2564
09:54:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 24 พฤษภาคม 2564
09:17:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ ทำความสะอาด Dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2564
09:15:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ 0.00
ธันยธรณ์ พลายงาม 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 20 พฤษภาคม 2564
14:25:00 น.
เปิดโปรแกรม Microsoft ในเครื่องไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 20 พฤษภาคม 2564
10:47:00 น.
แจ้งติดตั้งระบบปริ้นท์เตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ สีดาเหลา 0626194453 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12. 19 พฤษภาคม 2564
12:36:00 น.
เปิดไม่ติด ซ่อมแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Software 0.00
ศศิธร นะรากุล 0812656863 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 19 พฤษภาคม 2564
09:28:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น