HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.74 20 ธันวาคม 2561
14:03:00 น.
อยากลงโปรแกรม powerpoint 2016 ลง office 2016 ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.72 19 ธันวาคม 2561
15:32:00 น.
โปรแกรมขัดข้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด สำนักการศึกษา 192.168.14.72 19 ธันวาคม 2561
13:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 19 ธันวาคม 2561
09:30:00 น.
เครื่องเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณไม่ดี ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุสรณ์ สารสม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.37 18 ธันวาคม 2561
16:01:00 น.
อาการติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด สำนักการคลัง 192.168.11.124 18 ธันวาคม 2561
14:59:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวนันนภา คำโสกเชือก สำนักการคลัง 192.168.11.246 18 ธันวาคม 2561
14:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ณัฐวุฒิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 18 ธันวาคม 2561
13:58:00 น.
เปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.80 18 ธันวาคม 2561
10:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษืประชุม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 ธันวาคม 2561
15:35:00 น.
เปิดไม่ขึ้น 0.00
ณัฐวุฒิ สำนักการศึกษา 192.168.14.99 17 ธันวาคม 2561
10:27:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
จ.อ.อภิชาติ พ่วงฉ่ำ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 ธันวาคม 2561
11:51:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้ 0.00
จ.อ.อภิชาติ พ่วงฉ่ำ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 ธันวาคม 2561
11:47:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้ 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย สำนักการคลัง 192.168.11.207 13 ธันวาคม 2561
09:27:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ set active authen ปรับปรุง Software 0.00
ชัชฎาภรณ์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 11 ธันวาคม 2561
15:46:00 น.
เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 11 ธันวาคม 2561
11:38:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 07 ธันวาคม 2561
10:01:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรักษ์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 04 ธันวาคม 2561
14:31:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ตัวส่งสัญญาณเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุดใจ ศรีเศษ สำนักการคลัง 192.168.11.28 04 ธันวาคม 2561
08:57:00 น.
เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 04 ธันวาคม 2561
08:46:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น