HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.11.50 21 ตุลาคม 2559
10:07:00 น.
เครื่องเปิดเข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นุชนภา ขันธ์เครือ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 20 ตุลาคม 2559
11:20:00 น.
add printer ไม่ได้ เครื่องพี่ส้ม ฝ่ายส่วนร่วมฯ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.70 20 ตุลาคม 2559
10:06:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.62 20 ตุลาคม 2559
10:06:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.69 20 ตุลาคม 2559
10:03:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางพิชญานิน จันทร์หอม 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.67 20 ตุลาคม 2559
09:46:00 น.
ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0875564125 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.89 19 ตุลาคม 2559
16:53:00 น.
ลงโปรแกรม spss ลงโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 19 ตุลาคม 2559
09:18:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศุกวัตร สาขา 0894422472 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.70 17 ตุลาคม 2559
12:37:00 น.
ลงแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
รัตนา 0817999640 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 13 ตุลาคม 2559
12:46:00 น.
ติดต่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไม่ได้(192.168.15.13) เดิมเมื่อเช้ายังพิมพ์ได้ set เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 13 ตุลาคม 2559
11:00:00 น.
ติดตั้งเครื่องScan ติดตั้งเครื่องScan ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 13 ตุลาคม 2559
10:58:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (ระบบe-laas) เป็นปัญหาที่ server e-laas ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ 098-626-1891 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 12 ตุลาคม 2559
14:38:00 น.
บูทไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.105 12 ตุลาคม 2559
09:41:00 น.
เข้าโปรแกรมออ๊ฟฟิตไม่ได้ ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภัสราพร สุมนามธี 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.251 11 ตุลาคม 2559
13:07:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 11 ตุลาคม 2559
10:57:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 11 ตุลาคม 2559
10:55:00 น.
เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.82 07 ตุลาคม 2559
17:18:00 น.
มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 043222866 สำนักการคลัง 192.168.11.97 07 ตุลาคม 2559
12:03:00 น.
ช่่อง usb ไม่ทำงาน พังจ้า ลง ไดรเวอร์ USB Controller ปรับปรุง Software 0.00
นางจริยา แม้นญาติ 0844049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 07 ตุลาคม 2559
11:21:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นเตอร์กับเครื่องแม่ไม่ได้ แชร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น