HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ชุติมา โพธินาม สำนักการคลัง 192.168.11. 31 สิงหาคม 2565
08:41:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
14:40:00 น.
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
juthamat Chapat กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
10:26:00 น.
อินเตอร์เนตในห้องยาใช้ไม่ได้ 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
09:35:00 น.
เครื่องปิดไม่ได้ 0.00
นางสาวพัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
08:43:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นได้ค่ะ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
นิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 24 สิงหาคม 2565
10:05:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 22 สิงหาคม 2565
09:07:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเอื้องฟ้า สมปัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 สิงหาคม 2565
12:03:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
นางสาว ประภาสิริ แสนสอาด สำนักสวัสดิการ 192.168.10.237 19 สิงหาคม 2565
09:32:00 น.
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 สิงหาคม 2565
14:19:00 น.
คอมเปิดไม่ติด สายต่อคอมไม่ครบ สายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย สำนักการคลัง 192.168.11.159 15 สิงหาคม 2565
10:56:00 น.
จอภาพดำ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 สิงหาคม 2565
10:14:00 น.
จอภาพดำ 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง สำนักการคลัง 192.168.11.183 15 สิงหาคม 2565
09:51:00 น.
เข้าใช้งานไม่ได้ เครื่องค้าง ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
ประไพศรี ไชยโย สำนักการคลัง 192.168.11.132 11 สิงหาคม 2565
10:03:00 น.
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประไพศรี ไชยโย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 สิงหาคม 2565
09:59:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสารได้ 0.00
ว่าที่ รต.ศักดิ์กรินทร์ ธนัสีลังภรู กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 สิงหาคม 2565
09:46:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
ว่าที่ รต.ศักดิ์กรินทร์ ธนัสีลังภรู กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 สิงหาคม 2565
09:42:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.มนัญญา พรมพิพัฒน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 03 สิงหาคม 2565
13:19:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ลัดดา สำนักการคลัง 192.168.11.96 03 สิงหาคม 2565
11:19:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 27 กรกฎาคม 2565
09:36:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมได้ แรมหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น