HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 26 กันยายน 2559
16:02:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 26 กันยายน 2559
14:26:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0875564125 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 กันยายน 2559
12:56:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 23 กันยายน 2559
12:51:00 น.
update windows7 Update windows7 ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 23 กันยายน 2559
12:35:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดมาไม่มีเมนู(ไอคอน) มีแต่รูปภาพพื้นหลัง แก้ไข Registry ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.109 22 กันยายน 2559
11:04:00 น.
ลงวินด์โดว์ใหม่ ฝ่ายแผนที่ภาษี ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 22 กันยายน 2559
09:51:00 น.
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ สวิตชิ่งฮับไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0875564125 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.89 21 กันยายน 2559
11:29:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายกิมมี้ หร่องบุตรศรี 0891875974 สำนักสวัสดิการ 192.168.10 21 กันยายน 2559
11:00:00 น.
ต้องการเพิ่ม แรม เปลี่ยนวินโว์เป็น วินโดว์ 7 เพิ่มแรม 2GB ปรับปรุง Hareware 1,400.00
สิริวรรณ แสงสิทธิ์ 043222944 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 กันยายน 2559
14:30:00 น.
เข้าเน็ต เข้าโปรแกรมไม่ได้ เครื่องค้าง 0.00
ธนาพร พลงาม 088-5601818 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 20 กันยายน 2559
14:22:00 น.
เครื่องรวน ช้า ลง windows 7 ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0878766128 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.15 20 กันยายน 2559
11:10:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลง windows 7 ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 20 กันยายน 2559
10:15:00 น.
สั่งพิมพ์เอกสาร(printer)ไม่ได้ ricoh africo sp 4100NL PCL fix ip printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกทอง 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 20 กันยายน 2559
09:32:00 น.
ลง windows 7 ลง windows 7 ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม 084-4056993 สำนักการคลัง 192.168.11.133 19 กันยายน 2559
15:09:00 น.
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ , สั่งพิมพ์ไม่ได้ค่ะ 0.00
น.ส.กนกรจ ชัยนิติกุล 0897178980 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.87 19 กันยายน 2559
12:46:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายเฉลิม คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 19 กันยายน 2559
10:47:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ชัชฏาภรณ์ 0814932654 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 16 กันยายน 2559
16:11:00 น.
ระบบแลนไม่มี ไม่มีสายแลน ใช้เน็ตไม่ได้ ปริ๊นไม่ได้ ทำสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัชฎาภรณ์ 0874919971 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 16 กันยายน 2559
16:06:00 น.
ไม่มีระบบแลนใช้งานอินเตอร์เน็ตในห้องทำงาน3เครื่อง ปริ๊นงานไม่ได้ 0.00
นางสาวชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 0874919971 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กันยายน 2559
15:53:00 น.
ไม่มีระบบinternet ขาดสาย Lan จำนวน 3 เครื่อง ไม่สามารถprint ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น