HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 12 มิถุนายน 2561
16:43:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สวิตซ์เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
อังชนาพร โนนจุ่น 0945676871 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 มิถุนายน 2561
12:05:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 0.00
นส.ศิริินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 11 มิถุนายน 2561
11:37:00 น.
จอดำวินโด้ไม่รัน สายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 100.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ (ต้อม) 043-270730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มิถุนายน 2561
17:47:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นได้ 0.00
นางสาวณิชาภัทร สีดาทัน 0868559484 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มิถุนายน 2561
14:27:00 น.
ลงwindowsใหม่ 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 08 มิถุนายน 2561
10:29:00 น.
จอเปิดไม่ติด เปลี่ยนอแดปเตอร์ ปรับปรุง Hareware 400.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 07 มิถุนายน 2561
10:59:00 น.
Error ขึ้นหน้าจอสีฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 06 มิถุนายน 2561
09:34:00 น.
เครื่องพิมพ์ ของฝ่ายแผนที่ภาษีไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2561
09:32:00 น.
เครื่องพิมพ์ ของฝ่ายแผนที่ภาษีไม่สามารถพิมพ์ได้ 0.00
นายโกวิทย์ หรักประโคน 0849561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 05 มิถุนายน 2561
11:11:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กษม 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 01 มิถุนายน 2561
15:14:00 น.
เครื่งพิมพ์ ไม่สามารภพิมพ์ได้ ไฟที่ drum และ error ขึ้น เปลียน Drum ปรับปรุง Hareware 2,000.00
กษม 043225618 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 มิถุนายน 2561
15:11:00 น.
พิมพ์ไม่ได้ drum และ error มีไฟขึ้น 0.00
นส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.159 01 มิถุนายน 2561
11:00:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 043-270-730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 31 พฤษภาคม 2561
17:55:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นซืงานได้ 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 31 พฤษภาคม 2561
13:05:00 น.
ติดได้ประมาณ 10 นาทีจะปิดตัวเองลงแล้วเปิดใหม่ จะวนแบบนี้ทั้งวัน เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,450.00
เฉลิม 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 31 พฤษภาคม 2561
12:12:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ทำงาน set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
สุภาพร 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 31 พฤษภาคม 2561
11:59:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ทำงาน ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นเรศศักดิ์ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 31 พฤษภาคม 2561
11:58:00 น.
ปริ้นไม่ได้เมือนมีอะไหล่บางตัวในปริ้นเตอร์หัก ของช้องบริการ ที่ 2 นางสาวหทัยรัตน์ ฤาเลิศ ผู้ใช้ 0.00
นางสาวชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 31 พฤษภาคม 2561
11:40:00 น.
เดินสายLAN 1จุด ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 043271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 31 พฤษภาคม 2561
11:34:00 น.
เดินสายLAN 1 จุด Computer Name : 06008 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น