HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จุฑามาศ สีนาม 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 21 ธันวาคม 2560
13:50:00 น.
ลง windows ใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด 0951474240 สำนักการคลัง 192.168.11.124 20 ธันวาคม 2560
13:41:00 น.
จอดับบ่อยๆ เปลียนสายไฟ AC ปรับปรุง Hareware 35.00
อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 20 ธันวาคม 2560
11:35:00 น.
ปริ้นเตอร์เมื่อปริ้นเอกสารแล้วสีไม่สม่ำเสมอ เส้นขาด เช็คหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.45 20 ธันวาคม 2560
09:49:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย/เปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 0.00
นัชช์นลิน 0975953591 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 19 ธันวาคม 2560
15:04:00 น.
Internet explorer เข้าไม่ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชา สิทธิกล 0624259556 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.225 19 ธันวาคม 2560
13:19:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น 0619632351 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2560
09:58:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ชุติมา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.168 19 ธันวาคม 2560
08:55:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักและ Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายประดิษฐ์ ปะสาวะเก 0885760899 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 ธันวาคม 2560
10:45:00 น.
เครื่องประมวลผลช้า 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 18 ธันวาคม 2560
08:34:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,300.00
บทกร ศรีธัญรัตน์ 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 15 ธันวาคม 2560
11:46:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.131 15 ธันวาคม 2560
09:43:00 น.
เน็ตใช้ไม่ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
อลิศรา 085-7459492 สำนักการคลัง 192.168.11.93 15 ธันวาคม 2560
09:25:00 น.
เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 1,700.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ 0910612680 สำนักการคลัง 192.168.11.133 15 ธันวาคม 2560
09:22:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
นส.ลลิดา กิติมังกร 0875564589 สำนักการคลัง 192.168.11.114 14 ธันวาคม 2560
10:32:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 13 ธันวาคม 2560
09:09:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ขนิษฐา เทพไกรวัล 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 06 ธันวาคม 2560
16:23:00 น.
เข้าระบบ e-lass , egpไม่ได้ 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 095-1905566 สำนักการคลัง 192.168.11.97 04 ธันวาคม 2560
16:06:00 น.
hard disk พัง เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 2,300.00
นายณัฐดะนัย คงศรี 0875564589 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.47 04 ธันวาคม 2560
09:40:00 น.
เครื่องค้าง ทำงานไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์มี Bad sector ปรับปรุง Hareware 2,300.00
ผอ.เบญญาภา 095-1905566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 ธันวาคม 2560
11:15:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น