HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 07 กันยายน 2561
10:15:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2561
10:12:00 น.
ปริ๊นเตอร์แชร์ไม่ได้ค่ะ 0.00
นันนภา คำำโสกเชือก สำนักการคลัง 192.168.11.246 06 กันยายน 2561
10:55:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ราวดี มูลมาตร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กันยายน 2561
10:23:00 น.
เป็นเส้นตรงกลางตัวหนังสือ 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 สิงหาคม 2561
10:23:00 น.
หน้าจอเป็นสีฟ้า เเข้าระบบไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2561
10:55:00 น.
แจ้งลงวินโดว์ใหม่ ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00
นางจันทิมา พรมภักดี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 สิงหาคม 2561
13:02:00 น.
เปลี่ยนออฟฟิตเป็นภาษาไทย 0.00
สุจริตรา สำนักการคลัง 192.168.11.134 27 สิงหาคม 2561
16:48:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจริตรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 สิงหาคม 2561
16:44:00 น.
โอนถ่ายขอมูลจากเครื่องเก่าลงเครื่ิองใหม่ 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 27 สิงหาคม 2561
16:24:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.11.215 27 สิงหาคม 2561
14:16:00 น.
จอปรับไม่ได้ ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววรางคณา วรราช สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 24 สิงหาคม 2561
11:52:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ งานแผน ฝ่ายบริหาร ( อาคารขั กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 สิงหาคม 2561
15:36:00 น.
หน้าจอดับ ตอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้ตะ 0.00
พัฒนพงษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 สิงหาคม 2561
10:23:00 น.
ไม่ดึงกระดาษ 0.00
พัฒนพงษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 สิงหาคม 2561
10:21:00 น.
ไม่ดึงกระดาษ 0.00
ชุติมา สำนักการคลัง 192.168.11.164 20 สิงหาคม 2561
09:48:00 น.
โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้คะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางภาสินี เพียธงษา สำนักการช่าง 192.168.13.193 17 สิงหาคม 2561
11:03:00 น.
เครื่องช้าใช้การไม่ได้เปิดแล้วค้างเป็นเวลานาน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี โฮชิน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 15 สิงหาคม 2561
10:55:00 น.
แจ้งสแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น