HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 เมษายน 2560
11:24:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงวินโดว์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 20 เมษายน 2560
14:49:00 น.
จอ Monitor ดับๆ ติดๆ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0610305158 สำนักการคลัง 192.168.11.133 20 เมษายน 2560
14:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 450.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 18 เมษายน 2560
17:18:00 น.
พื้นสีน้ำเงิน แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043-225514 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 เมษายน 2560
17:16:00 น.
พื้นสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว 0.00
โกวิทย์ 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 เมษายน 2560
12:07:00 น.
เปิดคอมพิวเตอรืไม่ได้ ร้องขอลงโปรแกรมใหม่ 0.00
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวเย็น 0956442574 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 18 เมษายน 2560
11:36:00 น.
เข้า e-laas ไม่ได้ ติดตั้ง plug-in e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววารุณี โฮชิน 097-3017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 18 เมษายน 2560
10:24:00 น.
เครื่องติดไวรัส เปิดไฟล์งานไม่ได้ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 10 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ติดตั้งโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 10 เมษายน 2560
12:10:00 น.
Microsoft Excel ไม่ประมวลผลรวม หรือ สูตรการบวกลบไม่ประมวลผล ติดตั้ง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.45 05 เมษายน 2560
14:20:00 น.
เครื่องมีไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 เมษายน 2560
14:18:00 น.
เครื่องมีไวรัส 0.00
น.ส.ลลิดา กิติมังกร 043-224030 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 เมษายน 2560
09:59:00 น.
หมึกพิมพ์หมด 0.00
นางนิตยา สิมมะลี 0830094838 สำนักการคลัง 192.168.11.202 04 เมษายน 2560
16:29:00 น.
อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ปริ๊นไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
สรีวรรณ สงวนทรัพย์ 0832903433 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 04 เมษายน 2560
15:42:00 น.
สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่โส่ย 0849561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 04 เมษายน 2560
10:15:00 น.
ปริ๊นเตอร์ สั่งปริ๊นไม่ออก ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สรีวรรณ 0832903433 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
17:11:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมเครื่องสแกน ลายนิ้วมือไม่ได้ 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
14:54:00 น.
เวลาปริ้นท์เอกสารตัวอักษรไม่ชัดเจนและไม่สม่ำเสมอ 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
14:48:00 น.
เวลาปริ้นท์เอกสารตัวอักษรไม่สม่ำเสมอ ไม่ชัดเจน 0.00
นางนิตยา สิมมะลี 0830094838 สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 เมษายน 2560
14:46:00 น.
ต่อสายLAN ติดตุังสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น