HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ทินกร สำนักสวัสดิการ 192.168.10.219 18 ตุลาคม 2560
11:30:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12. 17 ตุลาคม 2560
17:34:00 น.
คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้บางปุ่ม เปลียนคีย์บอร์ด ปรับปรุง Hareware 1,200.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม สำนักการคลัง 192.168.11.82 17 ตุลาคม 2560
15:09:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้และสั่งปริ๊นต์ไม่ได้ net cat มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา ห้องร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 17 ตุลาคม 2560
10:48:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมฯในห้อง net cat มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
อาภาพร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 17 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ค่ะ (ห้องกองทุนสุขภาพ) เช็ค network ปรับปรุง Hareware 0.00
กุศล สำนักสวัสดิการ 192.168.10.231 16 ตุลาคม 2560
11:39:00 น.
เพิ่มจุดสาย LAN 3 จุด เพิ่มจุดสาย LAN 3 จุด ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางดรุณี อ่อนน้อย สำนักการคลัง 192.168.11.205 16 ตุลาคม 2560
11:07:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เสียบสายสัญาณจอภาพไม่ถูก ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.66 16 ตุลาคม 2560
10:56:00 น.
เข้า windoes ไม่ได้ เครื่องมองไม่เห็น ฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.176 11 ตุลาคม 2560
10:36:00 น.
เปิดเครื่ิอง ๆเสียงดัง เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ปรับปรุง Hareware 250.00
ชุติมา โพธินาม สำนักการคลัง 192.168.11.164 11 ตุลาคม 2560
10:32:00 น.
ผลิตภัณฑ์ออฟฟิสล้มเหลม activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางวราภรณ์ ยะรี สำนักการคลัง 192.168.11.184 11 ตุลาคม 2560
09:21:00 น.
ต้องการติดตั้งสายแลนเพิ่ม เพิ่มสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 10 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ activate Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ สำนักการศึกษา 192.168.14.48 09 ตุลาคม 2560
15:16:00 น.
โปรแกรมหาย บางโปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 09 ตุลาคม 2560
15:01:00 น.
เข้าword2010ไม่ได้ ด่วนด้วยจ๊ะ ไฟล์เสียหาย ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.15 09 ตุลาคม 2560
14:14:00 น.
เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์ มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม สำนักการคลัง 192.168.11.82 09 ตุลาคม 2560
11:43:00 น.
้เครื่องเปิดไม่ติด m/b มีปัญหา เช็คประกัน ปรับปรุง Hareware 0.00
กรรณิกา ถวิลการ สำนักการคลัง 192.168.11.163 09 ตุลาคม 2560
11:18:00 น.
ลง Word 2010 ติดตั้ง microsoft office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2560
11:11:00 น.
ปร๊นเอกสารไม่ได้ 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ สำนักการคลัง 192.168.11.251 05 ตุลาคม 2560
11:24:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ และค้นหาปริ๊นเตอร์ไม่ได้ ขอด่วนๆนะคะ เป็นเครื่องจัดทำงบการเงิน เช็ค หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ สำนักการศึกษา 192.168.11.50 04 ตุลาคม 2560
10:58:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น