HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ สำนักการคลัง 192.168.11.180 19 มิถุนายน 2562
11:18:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด รันระบบไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ สำนักการคลัง 192.168.11.116 19 มิถุนายน 2562
11:15:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด บู๊ตระบบไม่ขึ้น ไม่ทำงาน 0.00
น.ส.กนกวรรณ วรรณเวช สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:40:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดหน้าจอเป็นบลูสกรีน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
กนกวรรณ วรรณเวช สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:31:00 น.
คอมขึ้นบลูสกรีน เปิดหน้าจอไม่ได้ 0.00
กนกวรรณ วรรณเวช สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:26:00 น.
คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 4164800718 เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นบลูสกรีน เข้าหน้าจอเริ่มต้นไม่ได้ 0.00
วรีกร คงกุทอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2562
10:28:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ 0.00
วรีกร คงกุทอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2562
10:26:00 น.
ใช้งานไม่ได้ 0.00
วรีกร คงกุทอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2562
10:24:00 น.
ใช้งานไม่ได้ 0.00
พิสุทธิ์ สารบรรณ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 05 มิถุนายน 2562
14:23:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 1,500.00
กรรณิกา ถวิลการ สำนักการคลัง 192.168.11.163 05 มิถุนายน 2562
09:43:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.122 04 มิถุนายน 2562
11:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด flash bios ปรับปรุง Hareware 0.00
นายศุภวัตร สาขา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.70 29 พฤษภาคม 2562
17:07:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรกฎ สระคูพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.44 29 พฤษภาคม 2562
15:41:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ธนานนท์ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 28 พฤษภาคม 2562
11:55:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ซ่อม swich power on ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 27 พฤษภาคม 2562
16:29:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วารุณี โฮชิน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 พฤษภาคม 2562
16:23:00 น.
เปิดไม่ติด เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2562
11:11:00 น.
เปิดไม่ขึ้น 0.00
จตุพร วรวงษ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 พฤษภาคม 2562
11:00:00 น.
เสีย เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 1,000.00
จตุพร วรวงษ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.234 27 พฤษภาคม 2562
10:59:00 น.
เสีย เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 1,000.00
พัทยา สอนประเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 พฤษภาคม 2562
10:19:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่สามารถปริ๊นได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น