HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย สำนักการคลัง 192.168.11.79 12 มกราคม 2561
10:19:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม สำนักการคลัง 192.168.11.168 10 มกราคม 2561
09:30:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
15:24:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
15:22:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปนััดดา มูลพาที กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มกราคม 2561
14:39:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 มกราคม 2561
11:20:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้นอยากให้ลงวินโดว์ให้ใหม่ค่ะ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
ชลันดา โพธินาม สำนักการคลัง 192.168.11.168 08 มกราคม 2561
10:33:00 น.
เปิดไม่ติด มีกลิ่นไหม้ เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
นายชายธง สงแดง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 มกราคม 2561
11:38:00 น.
ต้องการ อัพเดบ โปรแกลม เอ็กเซว และ เวิด 0.00
ขนิษฐา เทพไกรวัล สำนักการศึกษา 192.168.14.65 28 ธันวาคม 2560
14:51:00 น.
ช่วยมาลงระบบcomให้เชื่อมต่อด่วนจ้า(รายการใหม่) สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 26 ธันวาคม 2560
14:43:00 น.
หาปริ๊นเตอร์ไม่เจอ 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ สำนักการคลัง 192.168.11.96 25 ธันวาคม 2560
14:12:00 น.
เครื่องติดไวรัส 0.00
อมรา โกศลสุรภูมิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 25 ธันวาคม 2560
10:19:00 น.
บูทไม่ขึ้นเป็นอาการเก่า เข้าwindowsไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม สำนักการศึกษา 192.168.14.74 21 ธันวาคม 2560
13:50:00 น.
ลง windows ใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด สำนักการคลัง 192.168.11.124 20 ธันวาคม 2560
13:41:00 น.
จอดับบ่อยๆ เปลียนสายไฟ AC ปรับปรุง Hareware 35.00
อมรา โกศลสุรภูมิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 20 ธันวาคม 2560
11:35:00 น.
ปริ้นเตอร์เมื่อปริ้นเอกสารแล้วสีไม่สม่ำเสมอ เส้นขาด เช็คหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล สำนักการศึกษา 192.168.14.45 20 ธันวาคม 2560
09:49:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย/เปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 0.00
นัชช์นลิน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 19 ธันวาคม 2560
15:04:00 น.
Internet explorer เข้าไม่ได้ ปลดบล็อค HTTPS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชา สิทธิกล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.225 19 ธันวาคม 2560
13:19:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2560
09:58:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ชุติมา สำนักการคลัง 192.168.11.168 19 ธันวาคม 2560
08:55:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักและ Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น