HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 01 กันยายน 2560
11:25:00 น.
ต้องการลงแอนตี้ไวรัส ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางภควดี ศรีอุดร 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.107 01 กันยายน 2560
10:42:00 น.
เปิดเครื่องแล้วเครื่องปิดเองอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
ว่าที่ รท.สิทธิพล โสมนัส 0815901448 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 01 กันยายน 2560
10:05:00 น.
เครื่องติดแค่บูทไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิลมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 31 สิงหาคม 2560
13:16:00 น.
กระดาษติด แก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ดึงกระดาษ 0.00
น.ส.ภูวิชญา ภูเหมือนบุตร 0810557494 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 สิงหาคม 2560
10:46:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ เปิดเครื่องไม่ติด จำนวน 2 เครื่อง 0.00
นางสาวกฤษฎาญชลี ธวัชโชติ 0862220043 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 28 สิงหาคม 2560
10:06:00 น.
Boot เครื่องไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางเบญญาภา (ผอ.ส่วนบริหารการคลัง) 043224030 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 สิงหาคม 2560
15:34:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 25 สิงหาคม 2560
12:22:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนสาย USB ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 24 สิงหาคม 2560
11:49:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 23 สิงหาคม 2560
14:37:00 น.
เครื่องปริ๊น Epson เลขครุภัณฑ์ 498-560-0020 อาการเนื่องจากเติมหมึกแล้วปริ๊นไม่ออก ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 23 สิงหาคม 2560
10:53:00 น.
ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF และล้างไวรัส ลง Microsoft office ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.132 23 สิงหาคม 2560
10:42:00 น.
เปิดเครื่องแล้วมันค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางอัศรา เอกวิเศษ 043271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 สิงหาคม 2560
13:27:00 น.
เครื่องปริ้นที่แชร์ไม่เชื่อมต่อ 0.00
น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 22 สิงหาคม 2560
11:02:00 น.
เครื่องมีปัญหา เป็นจอขยายใหญ่ ซาวด์/wifi ไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อมรา โกศลสุรภูมิ 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 21 สิงหาคม 2560
10:39:00 น.
จอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเวทย์ จิตภักดีบดินทร์ 0817391524 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.227 21 สิงหาคม 2560
10:02:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เดินสายแลน 2 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายกุศล คุปคีตพันธ์ 043-271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.231 18 สิงหาคม 2560
16:55:00 น.
หัวสายแลนหลวม ต้องการเข้าหัวสายแลน 2 หัว เข้าหัวสายแลนใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0875564589 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 18 สิงหาคม 2560
09:50:00 น.
เปิดไม่ติด ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 17 สิงหาคม 2560
14:35:00 น.
ไม่สามารถปิ้นงานได้ network down ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 สิงหาคม 2560
13:55:00 น.
ไม่สามารถปรินซืงานได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น