HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 20 ธันวาคม 2565
13:48:00 น.
เครื่องดับบ่อย ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยยา (หน้าห้องรองฯอารีย์) สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.2 20 ธันวาคม 2565
11:11:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรกแกรม Microsoft office ได้ และยังไม่ได้เชื่อมต่อการแชร์เครื่่องปริ๊น Activate Office , Share Printer ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 ธันวาคม 2565
09:06:00 น.
เครื่องดับ 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง สำนักการคลัง 192.168.11.85 19 ธันวาคม 2565
15:34:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2565
10:18:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2565
09:40:00 น.
เครื่องดับใช้งานไม่ได้ 0.00
ชัยยา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 ธันวาคม 2565
11:41:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม microsoft office ได้ และเชื่อมต่อเครื่องปริิ๊นเตอร์0868552273 0.00
น่ายธนาพงศ์ พูนชัย สำนักการศึกษา 192.168.14.62 14 ธันวาคม 2565
11:36:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้งานofficeได้ เพราะจะถามให้ลงชื่อเข้าใช้ตลอดเวลา และจะให้ซื้อผลิตภัณฑ์ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 ธันวาคม 2565
10:38:00 น.
เครื่องดับบ่อยไม่ทราบสาเหต 0.00
วรวลัญช์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.147 13 ธันวาคม 2565
08:32:00 น.
เครื่องปริ้นชอบขึ้นสถานะไม่พร้อมใช้งาน ต้องการลงโปรแกรมเครื่องปริ้นให้ใหม่ ติดตั้งไดรเวอร์ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 09 ธันวาคม 2565
14:06:00 น.
ลงโปรแกรมไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 09 ธันวาคม 2565
10:54:00 น.
เข้าระบบติดตามฎีกาไม่ได้ แก้ไข url ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 09 ธันวาคม 2565
10:52:00 น.
เข้าระบบติดตามฎีกาไม่ได้ แก้ไข url ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล สำนักการศึกษา 192.168.14.43 07 ธันวาคม 2565
14:27:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer spooler ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล แก้วหานาม สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 07 ธันวาคม 2565
10:02:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ได้ทำตามที่แนะนำแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ครับ set printer spooler ปรับปรุง Software 0.00
ศรพระทัย จันทิมา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ธันวาคม 2565
15:20:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Internet (ไม่ขึ้นหน้า login) 0.00
กิตติกูล แก้วหานาม (โหน่ง) สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 06 ธันวาคม 2565
11:51:00 น.
เครื่องช้ามาก และค้างไม่สามารถใช้งานปริ้นได้ set printer spooler ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 06 ธันวาคม 2565
10:51:00 น.
office หมดอายุการใช้งาน Activate office ปรับปรุง Software 0.00
วรวลัญช์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 ธันวาคม 2565
09:08:00 น.
สถานะเครื่องปริ้นไม่พร้อมใช้งาน 0.00
ธนานนท์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.15 01 ธันวาคม 2565
09:42:00 น.
แจ้งเพิ่มจุดสายแลน เพิ่มจุดติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น