HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
กฤติกา ชูเชิด 0852744498 สำนักการคลัง 192.168.11.155 05 มกราคม 2565
14:38:00 น.
อัพ ออฟฟิต 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 0935561677 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 มกราคม 2565
10:44:00 น.
ต้องการแชร์ปริ๊นเตอร์ แชร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 04 มกราคม 2565
15:27:00 น.
เครื่องปริ๊น สั่งปริ๊นไม่ออก ห้องรับเรื่องร้องเรียน add printer port LPR ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561456 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 04 มกราคม 2565
14:43:00 น.
เปิดไม่ติด ไม่ขึ้นภาพ เปลี่ยนการ์ดแสดงผล ความจุ 2 GB ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0658739439 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 23 ธันวาคม 2564
09:40:00 น.
เปิดเครื่องแล้ว CPU ไม่ทำงาน เปลี่ยน Ram DDR3/4 GB ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 0979505454 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 22 ธันวาคม 2564
08:55:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แต่ปริ้นไม่ออก (ปกติปริ้นได้ ตอนนี้ปริ้นไม่ได้) แชร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 098-1071744 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2564
15:58:00 น.
แชร์ปริ้นเตอร์ 192.168.11.24 (416-62-00030) 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 0979505454 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 20 ธันวาคม 2564
09:22:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แต่ปริ้นไม่ออก (ปกติปริ้นได้ ตอนนี้ปริ้นไม่ได้) set printer ปรับปรุง Software 0.00
ํธันยธร 1003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.87 20 ธันวาคม 2564
08:54:00 น.
cpu เปิดไม่ติด ไม่มีไฟขึ้น กองการเจ้าหน้าที่ เช็คเมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 0979505454 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 17 ธันวาคม 2564
15:50:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แต่ปริ้นไม่ออก (ปกติปริ้นได้ ตอนนี้ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
อุตมะรังษี ช่วงชิต 0866276363 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.22 17 ธันวาคม 2564
10:37:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หน้าห้องปลัดเทศบาลและหน้าห้องรองกฤษณา ไม่สามารถเข้าใช้ระบบแฟ้มเลขาได้ เนื่องจาก browser แจ้งว่า ไซต์ไม่ปลอดภัย แก้ไขที่ host (https://) ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.206 16 ธันวาคม 2564
15:47:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ออก set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 15 ธันวาคม 2564
10:44:00 น.
แชร์เครื่องปริ้นค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสรีวรรณ สงวนทรัพย์ 083 2903499 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 09 ธันวาคม 2564
10:02:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แต่ไฟเข้า แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 0896200050 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 07 ธันวาคม 2564
09:28:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
อานนท์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.233 02 ธันวาคม 2564
13:18:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 02 ธันวาคม 2564
11:52:00 น.
เครื่องแฮงค่ะ ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนพัดลม CPU ปรับปรุง Hareware 900.00
วัชรินทร์ ตราชู 0940924152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 ธันวาคม 2564
11:29:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ 0.00
จิรา 0957745328 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 02 ธันวาคม 2564
10:39:00 น.
เสียค่ะ 0.00
นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร 0985860097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 ธันวาคม 2564
11:19:00 น.
เครื่อง Computer Server ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ หน้าจอขึ้นสีฟ้า (ฺBiue Screen) 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น