HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายศักดิ์สิทธิ์ รูปสูง 0818714008 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มีนาคม 2559
10:20:00 น.
ต้องการลงวินโดว์ใหม่ 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ สาธารณสุขฯ 043-225514 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 มีนาคม 2559
11:11:00 น.
หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 0800139996 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.107 03 มีนาคม 2559
08:38:00 น.
เข้าใช้ไวไฟไม่ได้ และไวไฟ kkmuni ฟรีไวไฟ เข้าใช้งานไม่ได้เลย เปลี่ยนหัว RJ45 อุปกรณ์ PoE ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาววรางคณา วรราช 0845598574 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 01 มีนาคม 2559
09:36:00 น.
เครื่องติดไวรัส กำจัดไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 กุมภาพันธ์ 2559
10:33:00 น.
ไม่สามารถ ลงเอกสารประกอบการประชุมในเวปไซด์เทศบาลได้ 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 29 กุมภาพันธ์ 2559
09:34:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ทำความสะอาดหน้าสัมผัสแรม ปรับปรุง Hareware 2.00
ขนิษฐา 084049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 29 กุมภาพันธ์ 2559
09:26:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ ติดไวรัส ปรับปรุง Software 2.00
สกาวรัตน์อัจฉรา สีผาย 0815568974 สำนักการคลัง 192.168.11.143 18 กุมภาพันธ์ 2559
16:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 1,700.00
สกาวรัตน์อัจฉรา สีฉาย 1305 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2559
15:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ 0.00
นางเนตรนภา คลังสิน 0862390185 สำนักการศึกษา 192.168.14.57 18 กุมภาพันธ์ 2559
11:17:00 น.
ใช้ internet ไม่ได้ ใส่หมายเลข IP Address ปรับปรุง Software 2.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:33:00 น.
สั่งปริ๊น e-laas ไม่ได้ โหลด plug in e-laas มาติดตั้ง ปรับปรุง Software 2.00
พี่ แหวว 0815568974 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:29:00 น.
ไม่มีภาพ หน้าจอดำ เปลี่ยน สายสัญญาณ ปรับปรุง Hareware 150.00
จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:23:00 น.
ปริ๊นงานในระบบไม่ได้ 0.00
จุฑามาศ ต้นสีนนท์ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:21:00 น.
ปริ้นเอกสารในระบบไม่ได้ 0.00
นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 กุมภาพันธ์ 2559
12:41:00 น.
เซ็ท ODBC ฐานข้อมูล Access ไม่ได้ 0.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 0815342569 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กุมภาพันธ์ 2559
12:47:00 น.
ใช้ Control Panel ไม่ได้ แก้ไข policy group ปรับปรุง Software 2.00
จริยา 084049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 16 กุมภาพันธ์ 2559
11:11:00 น.
แชร์ปริ้นเตอร์ แชร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 5.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กุมภาพันธ์ 2559
10:19:00 น.
control panel หายไป แก้ไข policy group ปรับปรุง Software 5.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0862390185 สำนักการคลัง 192.168.11.205 16 กุมภาพันธ์ 2559
09:00:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊เตอร์ ปรับปรุง Software 2.00
สกาวรัตน์อัจฉรา 1305 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กุมภาพันธ์ 2559
08:44:00 น.
เครื่องไม่ทำงาน 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น