HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรักษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กรกฎาคม 2560
09:45:00 น.
หน้าจอมีปัญหา 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 07 กรกฎาคม 2560
12:01:00 น.
เพิ่มจุดสายแลน 1จุด ติดตั้งสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.249 07 กรกฎาคม 2560
10:04:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เพชรี หวานนอก สำนักการคลัง 192.168.11.185 04 กรกฎาคม 2560
15:55:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ภัสฑิรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 กรกฎาคม 2560
15:29:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
ภัคจิรา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.206 04 กรกฎาคม 2560
11:56:00 น.
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส โฆษณา ทำให้เครื่องช้า ทำงานไม่ได้หน้าจอดับเอง สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 03 กรกฎาคม 2560
10:39:00 น.
เปิดเครื่องเข้าวินโดว์ไม่ได้ 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี สำนักการศึกษา 192.168.14.44 03 กรกฎาคม 2560
10:36:00 น.
ไม่มีโปรแกรม pdf เพื่ออ่านและบันทึกข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมอ่าน ไฟล์ PDF ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 03 กรกฎาคม 2560
10:02:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว window boot โปรแกรม ไม่ทำงาน คะ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายณัฐดะนัย คงศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.47 03 กรกฎาคม 2560
09:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ปรับปรุง Hareware 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 30 มิถุนายน 2560
12:33:00 น.
เครื่องใช้เน็ตไม่ได้ แลนการ์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.51 29 มิถุนายน 2560
09:58:00 น.
windows เสีย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 28 มิถุนายน 2560
15:36:00 น.
โปรแกรม Error ลงโปรแกรมใหม่ 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.66 26 มิถุนายน 2560
11:40:00 น.
เปิดไฟล์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 26 มิถุนายน 2560
10:45:00 น.
เครื่องคอม เปิดหน้าจอไม่ได้ ขึ้นระบบ Startup Repair ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 22 มิถุนายน 2560
15:15:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ แก้ไข Browser ปรับปรุง Software 0.00
นัชช์นลิน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 22 มิถุนายน 2560
12:23:00 น.
ตัวแอนตี้ที่มาลงให้ มีปัญหา ทำให้เครื่องโหลดช้ามาก (การลงแอนตี้ไม่สมบูรณ์ ) ลง Antivirus.s,j ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์กรินทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มิถุนายน 2560
11:21:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
จุติพร สำนักการช่าง 192.168.13.222 21 มิถุนายน 2560
17:24:00 น.
ไม่มีเสียง ฟังเทปบันทึกการประชุมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 19 มิถุนายน 2560
15:03:00 น.
Harddisk มีปัญหา เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น