HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 0874919971 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กันยายน 2559
15:47:00 น.
ยังไม่มีสายLAN ไม่สามารเข้าอินเทอร์เน็ตได้ 0.00
นายเฉลิมภพ คงกุทอง 084-9819900 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กันยายน 2559
15:39:00 น.
ยังไม่มีสายLan ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 043-225618 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กันยายน 2559
10:23:00 น.
ปริ้นไม้ได้เลยเครื่องหมายตกใจครับ 0.00
วิลัมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 15 กันยายน 2559
11:41:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่ได้ ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
วิลัมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กันยายน 2559
10:38:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
จ่าสิบเอกสันต์ ศรีโนนชัย 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.94 14 กันยายน 2559
10:31:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
จ.ส.อ สันต์ 089-7151292 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.94 14 กันยายน 2559
09:59:00 น.
ติดไวรัส 0.00
จ.ส.อ สันต์ 089-7151292 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.94 14 กันยายน 2559
09:56:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
ว่าที่ ร.ท.สิทธิพล โสมนัส 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 14 กันยายน 2559
09:55:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายชายธง สงแดง 0619734558 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 13 กันยายน 2559
16:14:00 น.
เปิดคอมไฟขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลหน้าจอไม่ขึ้น เหมือนกับมีไว้รัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 043222944 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กันยายน 2559
10:59:00 น.
ปรินซ์ไม่ได้ 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 08 กันยายน 2559
10:43:00 น.
เปิดคอม ไฟขึ้น แต่ไม่มีข้อมูล หน้าจอว่างเปล่า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 043224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2559
10:55:00 น.
เข้าระบบ laas ไม่ได้ 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.11 07 กันยายน 2559
10:18:00 น.
เครื่องลูกไม่เจอ server set ip ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.150 07 กันยายน 2559
09:19:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 05 กันยายน 2559
15:18:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.111 01 กันยายน 2559
11:52:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ เนื่องจากเปิดไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 1306 สำนักการคลัง 192.168.11.169 31 สิงหาคม 2559
17:42:00 น.
ต้องการติดตั้งโปรแกรม ลงโปรแกรม SPSS ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 31 สิงหาคม 2559
17:07:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปุณณัฐฐา 0956648556 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 30 สิงหาคม 2559
10:31:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ip-address ไม่จำค่า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น