HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวรีกร คงกุทอง 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 04 เมษายน 2561
10:57:00 น.
ปริ้นเตอร์มีแปัญหา สั่งพิมพ์ไม่ได้ หมึกหมด ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา 043222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.72 02 เมษายน 2561
12:13:00 น.
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ณัฐรดา พรหมชมชา 0865547825 สำนักการคลัง 192.168.11.131 02 เมษายน 2561
10:02:00 น.
ขึ้นจอฟ้า HDD Bad Sector ปรับปรุง Software 1,700.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล 0875564589 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 29 มีนาคม 2561
12:21:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 043270730 สำนักการคลัง 192.168.11.154 22 มีนาคม 2561
15:49:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 22 มีนาคม 2561
13:05:00 น.
โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 22 มีนาคม 2561
10:10:00 น.
ลงโปรแกรม PhotoScape ลงโปรแกรม PhotoScape ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.131 22 มีนาคม 2561
09:19:00 น.
เครื่องปริ้นมีปันหาและหนเาจอคอมมักจะขึ้นสีฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักกากุล 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.90 21 มีนาคม 2561
14:14:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ปริ๊นไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
เกตุวดี ดงงาม 0944283266 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 21 มีนาคม 2561
14:00:00 น.
เชื่อนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 21 มีนาคม 2561
13:09:00 น.
ขอลงโปรแกรมใหม่ โน๊ตบุ๊ค ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 21 มีนาคม 2561
09:07:00 น.
เครื่องทำงานช้า เครื่องค้าง บางครั้งเปิดโปรแกรมพื้นฐานไม่ได้ 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 20 มีนาคม 2561
09:50:00 น.
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 0.00
จิราพร 043 224 030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 20 มีนาคม 2561
09:40:00 น.
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.30 20 มีนาคม 2561
08:37:00 น.
เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 19 มีนาคม 2561
09:42:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ สาย sata หลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุรภา นะรินยา 043-222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 14 มีนาคม 2561
15:38:00 น.
ลงโปรแกรม Nero ลงโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 13 มีนาคม 2561
11:12:00 น.
ไม่พบปริ้นเตอร์ ปริ้นงานทางเน็ต add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 12 มีนาคม 2561
10:17:00 น.
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายณภัทร พันธ์ศรี 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 09 มีนาคม 2561
15:37:00 น.
Activate office Activate office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น