HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี สำนักการศึกษา 192.168.14.74 22 มีนาคม 2562
15:15:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 21 มีนาคม 2562
09:54:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.179 20 มีนาคม 2562
09:33:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นส.วิภาดา เพ็งหลอย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 19 มีนาคม 2562
14:32:00 น.
เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ เป็นเครื่องของ นส.พัชรา ริวน ห้องร้องเรียน สายแลนเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นวลจันทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มีนาคม 2562
13:56:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม้ได้ 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มีนาคม 2562
13:54:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
พิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มีนาคม 2562
08:47:00 น.
โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอ่านไม่ได้ 0.00
นางภาวินี กาฬอ่อนศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.72 18 มีนาคม 2562
13:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ภนิดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 มีนาคม 2562
09:39:00 น.
เครื่องค้าง ข้าเวลาเข้าโปรแกรมหลายหน้า ใช้งานไปบ้างครั้งเครื่องดับ 0.00
นายยศศักดิ์ สกุลพานิช สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.61 15 มีนาคม 2562
15:45:00 น.
ลงระบบ EGp และ e-laas และปริ้นไม่ได้ ติดตั้ง IE 11 ปรับปรุง Software 0.00
ภนิดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 มีนาคม 2562
10:09:00 น.
เข้าแชร์ไม่ได้คะ 0.00
ไพศาล สำนักการศึกษา 192.168.14.62 07 มีนาคม 2562
10:41:00 น.
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.176 07 มีนาคม 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใช้งานเครื่องค้าง หน้าจอดับ เปลี่ยนกา์ดจอ ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.107 05 มีนาคม 2562
09:50:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด การ์ดจอมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 28 กุมภาพันธ์ 2562
14:35:00 น.
โน้ตบุคช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 28 กุมภาพันธ์ 2562
11:18:00 น.
จอไม่ติด สายสัญญาณหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 กุมภาพันธ์ 2562
10:34:00 น.
เครื่องช้า 0.00
ภนิดา ชัยมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 กุมภาพันธ์ 2562
10:41:00 น.
โปรแกรมค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 21 กุมภาพันธ์ 2562
11:31:00 น.
นำเครื่องไปทำใหม่ ไอคอน เข้าศูนย์กลางภาพหาย มาต่อให้หน่อย และต่อให้กับน้องๆ ที่ทำงานด้วย นุ้ย แก้ว กุ้ง บี ไม่สามารถ เข้าศูนย์กลางได้ ติดตั้ง Filezilla ปรับปรุง Software 0.00
ขวัญข้าว สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.2 21 กุมภาพันธ์ 2562
10:33:00 น.
เครื่องแจ้งว่าให้ซื้อใบอนุญาต 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น