HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ชายธง สงแดง 061-9734558 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 พฤศจิกายน 2560
08:58:00 น.
เปิดคอมไม่ติด 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 07 พฤศจิกายน 2560
16:21:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์หัวหน้านวล หน้าจอขึ้นจอสี รบกวนช่วยดูให้ด้วยคะ (ห้องร้องเรียน) แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.133 07 พฤศจิกายน 2560
14:51:00 น.
เครื่องปริ๊น พิมพ์ไม่ออก ออฟไลน์ สาย usb เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ 084-6841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 พฤศจิกายน 2560
14:43:00 น.
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ 0619632351 สำนักการศึกษา 192.168.14.98 07 พฤศจิกายน 2560
10:05:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นเตอเร์ไม่ได้ 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ 0619632351 สำนักการศึกษา 192.168.14.98 07 พฤศจิกายน 2560
10:03:00 น.
แชร์เครืิ่องปริ๊นไม่ได้ 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 2862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 พฤศจิกายน 2560
14:49:00 น.
เครื่องมีปัญหาระบบLAN ไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง 192.168.11.87 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล 0877758494 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 06 พฤศจิกายน 2560
14:22:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 06 พฤศจิกายน 2560
14:02:00 น.
เครื่องปริ๊นๆไม่ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 พฤศจิกายน 2560
13:52:00 น.
เครื่องปริ๊นๆไม่ได้ 0.00
นางจิราภรณ์ พรหมชมชา 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 03 พฤศจิกายน 2560
13:15:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 043227911 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2560
15:51:00 น.
กระดาษติด 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤศจิกายน 2560
11:26:00 น.
ไม่สามารถLAN หาเครื่องอื่นได้ 0.00
test test กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.94 30 ตุลาคม 2560
15:58:00 น.
test ทดสอบ ปรับปรุง Software 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.96 30 ตุลาคม 2560
12:23:00 น.
ลงโปรแกรมเครื่องscan และ Pdf 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.96 30 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
ลงโปรแกรม scan และ Pdf 0.00
นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ 0973023965 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.84 27 ตุลาคม 2560
13:19:00 น.
ติดตั้ง anty virus ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0960310657 สำนักการคลัง 192.168.11.169 25 ตุลาคม 2560
12:18:00 น.
Print ในระบบ e-lass ไม่ได้ 0.00
นางสาวพจนีย์ น้อยสุวรรณ 0874342555 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ตุลาคม 2560
15:38:00 น.
เปิดติด แต่ไม่สามารถใช้งานได้ 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 24 ตุลาคม 2560
12:27:00 น.
ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น