HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 17 กันยายน 2561
12:05:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุดใจ ศรีเศษ 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.28 17 กันยายน 2561
10:04:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.152 14 กันยายน 2561
11:28:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ Set Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 13 กันยายน 2561
11:04:00 น.
เข้า Windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา ๐๔๓๒๒๒๙๔๔ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กันยายน 2561
15:16:00 น.
ลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่ค่ะ 0.00
สุรภา ๐๔๓๒๒๒๙๔๔ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กันยายน 2561
14:45:00 น.
รบกวนเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ลงวินโดว์ใหม่ให้หน่อยค่ะ 0.00
ภควดี 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.176 10 กันยายน 2561
11:18:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 07 กันยายน 2561
10:39:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 07 กันยายน 2561
10:16:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 07 กันยายน 2561
10:15:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2561
10:12:00 น.
ปริ๊นเตอร์แชร์ไม่ได้ค่ะ 0.00
นันนภา คำำโสกเชือก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 06 กันยายน 2561
10:55:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ราวดี มูลมาตร 043321152 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กันยายน 2561
10:23:00 น.
เป็นเส้นตรงกลางตัวหนังสือ 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 สิงหาคม 2561
10:23:00 น.
หน้าจอเป็นสีฟ้า เเข้าระบบไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2561
10:55:00 น.
แจ้งลงวินโดว์ใหม่ ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00
นางจันทิมา พรมภักดี 085-0052654 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 สิงหาคม 2561
13:02:00 น.
เปลี่ยนออฟฟิตเป็นภาษาไทย 0.00
สุจริตรา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.134 27 สิงหาคม 2561
16:48:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจริตรา 043224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 สิงหาคม 2561
16:44:00 น.
โอนถ่ายขอมูลจากเครื่องเก่าลงเครื่ิองใหม่ 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 27 สิงหาคม 2561
16:24:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 27 สิงหาคม 2561
14:16:00 น.
จอปรับไม่ได้ ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น