HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ฝ่ายการเงินและบัญชี 0951686985 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:19:00 น.
เข้าใช้งานintetnet ไม่ได้ 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน้ตขัดข้อง ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้า Net ไม่ได้ 0.00
กานต์พิชชา มะนิยม 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 02 พฤษภาคม 2560
12:46:00 น.
มีกลิ่นไหม้และเปิดไม่ติด แรมไหม้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.89 26 เมษายน 2560
15:06:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
วิมลรัตน์ นามตะ 0862305946 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 26 เมษายน 2560
15:05:00 น.
เข้า word แล้วมีการแจ้งเตือนว่า ระบบ word ล้มเหลว 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0862305946 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 26 เมษายน 2560
15:01:00 น.
เครื่องคอมฯ จะมีป้ายแดงกำกับว่าการเปิด word ล้มเหลว 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 26 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0810510528 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 26 เมษายน 2560
11:04:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ลงโปรแกรม SPSS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:56:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธา 0878766128 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.186 25 เมษายน 2560
16:51:00 น.
internet ใช้ไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0810510528 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 25 เมษายน 2560
16:34:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ 089-9447484 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
15:53:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ใช้งานไม่ได้ ช่วยไปดูให้ด้วย เพราะต้องใช้ทำงาน (งานเทศกิจ คุ้มหนองคู) 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ 089-9447484 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
12:01:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ติด เป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ที่งานเทศกิจ โต๊ะหัวหน้างานเทศกิจ (จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ (ขอให้ไปดูให้ด่วนด้วยครับ) จะใช้เครื่องคอมในก 0.00
นางสาวณัฐปฤตา ยอดประทุม 094-3029119 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
11:48:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ 0.00
นส.เมธินี สุดเสนาะ 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
วรางคณา วรราช 0858513017 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
09:56:00 น.
ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
วรางคณา วรราช 0858513017 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
09:53:00 น.
ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
ณัฐดะนัย 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.47 24 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์ 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.11.231 24 เมษายน 2560
14:06:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ทำการ cHK DSK ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น