HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 27 ธันวาคม 2565
10:41:00 น.
ปริ๊นงานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 ธันวาคม 2565
10:35:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 27 ธันวาคม 2565
09:35:00 น.
ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกวัน น่าจะต้องลง Windows ใหม่ค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ เปลี่ยนถ่าน Bios ปรับปรุง Hareware 0.00
ชวินทร์ อุ้ยวงค์ 0645534825 สำนักการคลัง 192.168.11.216 27 ธันวาคม 2565
09:32:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดไฟไม่เข้า ปลั๊กไฟหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 ธันวาคม 2565
08:57:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 ธันวาคม 2565
09:21:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 22 ธันวาคม 2565
14:22:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 22 ธันวาคม 2565
13:29:00 น.
เข้า website ไม่ได้ แก้ไข URL ปรับปรุง Software 0.00
เปรมฤดี เจริญสว่าง 0943678338 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 ธันวาคม 2565
13:17:00 น.
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดต้องลง IP เครื่องเดิม 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 21 ธันวาคม 2565
13:37:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2565
13:32:00 น.
เครื่องปลิ้นใช้งานไม่ได้ 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2565
13:31:00 น.
เครื่องปลิ้นไม่ออก 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2565
13:30:00 น.
ปลิ้นไม่ออก 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561688 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 20 ธันวาคม 2565
13:48:00 น.
เครื่องดับบ่อย ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยยา (หน้าห้องรองฯอารีย์) 0868552273 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.2 20 ธันวาคม 2565
11:11:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรกแกรม Microsoft office ได้ และยังไม่ได้เชื่อมต่อการแชร์เครื่่องปริ๊น Activate Office , Share Printer ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 ธันวาคม 2565
09:06:00 น.
เครื่องดับ 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0849561758 สำนักการคลัง 192.168.11.85 19 ธันวาคม 2565
15:34:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2565
10:18:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2565
09:40:00 น.
เครื่องดับใช้งานไม่ได้ 0.00
ชัยยา 0868552273 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 ธันวาคม 2565
11:41:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม microsoft office ได้ และเชื่อมต่อเครื่องปริิ๊นเตอร์0868552273 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น