HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายเดชาชัช สายเมธา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 25 เมษายน 2560
16:51:00 น.
internet ใช้ไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 25 เมษายน 2560
16:34:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
15:53:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ใช้งานไม่ได้ ช่วยไปดูให้ด้วย เพราะต้องใช้ทำงาน (งานเทศกิจ คุ้มหนองคู) 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
12:01:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ติด เป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ที่งานเทศกิจ โต๊ะหัวหน้างานเทศกิจ (จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ (ขอให้ไปดูให้ด่วนด้วยครับ) จะใช้เครื่องคอมในก 0.00
นางสาวณัฐปฤตา ยอดประทุม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
11:48:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ 0.00
นส.เมธินี สุดเสนาะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
วรางคณา วรราช กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
09:56:00 น.
ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
วรางคณา วรราช กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
09:53:00 น.
ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ 0.00
ณัฐดะนัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.47 24 เมษายน 2560
14:17:00 น.
ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์ สำนักการศึกษา 192.168.11.231 24 เมษายน 2560
14:06:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ทำการ cHK DSK ปรับปรุง Software 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.98 24 เมษายน 2560
12:31:00 น.
ปริ็นงานไม่ออก 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 24 เมษายน 2560
11:20:00 น.
ปริ้น elass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
วิลมภรณ์ สันเสนาะ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 21 เมษายน 2560
17:12:00 น.
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
อัศรา ไชยนิลวงศ์ สำนักการคลัง 192.168.11.99 21 เมษายน 2560
16:51:00 น.
หน้าจอไม่ติด สายจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
กัลยามิตร โสมพรมมา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.102 21 เมษายน 2560
12:05:00 น.
เครื่องติดไว้รัส เครื่องช้าผิดปกติ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 เมษายน 2560
11:24:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงวินโดว์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ สำนักการคลัง 192.168.11.116 20 เมษายน 2560
14:49:00 น.
จอ Monitor ดับๆ ติดๆ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม สำนักการคลัง 192.168.11.133 20 เมษายน 2560
14:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด Power Supply เสีย ปรับปรุง Hareware 450.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 18 เมษายน 2560
17:18:00 น.
พื้นสีน้ำเงิน แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 เมษายน 2560
17:16:00 น.
พื้นสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น