HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุชาดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.72 20 ตุลาคม 2566
15:26:00 น.
เครื่องประมวลช้ากว่าปกติ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วีณา สำนักการศึกษา 192.168.14.71 19 ตุลาคม 2566
14:11:00 น.
ไมโครซอฟท์ เปิดใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
อโนมา ไชยพรหม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.101 19 ตุลาคม 2566
10:29:00 น.
เข้าใช้งาน Microsoft Word ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 19 ตุลาคม 2566
08:53:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วรัญญา โกฏิรักษ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 16 ตุลาคม 2566
13:06:00 น.
1. windows จะหมดอายุ 2. เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา สำนักการคลัง 192.168.11.84 12 ตุลาคม 2566
14:56:00 น.
โปรแกรม Laas เมนูใช้งานไม่ได้ แก้ไข URL ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ธนิฌาณ์ สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.184 11 ตุลาคม 2566
10:41:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา สำนักการคลัง 192.168.11.91 10 ตุลาคม 2566
13:28:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบติตดามฎีกาเบิกจ่ายได้ แก้ไข URL ปรับปรุง Software 0.00
ศุภษร สำนักการศึกษา 192.168.14.73 10 ตุลาคม 2566
09:18:00 น.
Microsoft Office ใช้ทำงานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ฝ่ายส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 09 ตุลาคม 2566
09:44:00 น.
จอดับ สายไฟจอเสีย ปรับปรุง Hareware 25.00
น.ส.ธนิฌาณ์ สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.184 09 ตุลาคม 2566
08:32:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วีณา สำนักการศึกษา 192.168.14.71 04 ตุลาคม 2566
11:00:00 น.
ไมโครซอฟเวิร์ด ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 04 ตุลาคม 2566
10:28:00 น.
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธนา​นนท์​ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.144 03 ตุลาคม 2566
15:30:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ สำนักการคลัง 192.168.11.96 03 ตุลาคม 2566
14:16:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาว ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 03 ตุลาคม 2566
14:15:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางกัลยา เทพศิลา สำนักการคลัง 192.168.11.86 03 ตุลาคม 2566
14:03:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 29 กันยายน 2566
11:02:00 น.
เครื่องดับไปเฉยๆ เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสุพัตรา ตาลเี สำนักการศึกษา 192.168.14.52 26 กันยายน 2566
10:08:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 25 กันยายน 2566
12:42:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องร้องเรียน สป. ปริ้นงานไม่ออก set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น