HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.รุ่งวรินทร์ ไวยธิติวัชร์(นก ตรวจสอบภายใน) สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.153 16 สิงหาคม 2566
15:55:00 น.
ไม่สามาถพิมพ์งานได้ค่ะ การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เนื่องจากส่วนที่เลือกถูกล็อก activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี กิติมังกร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 15 สิงหาคม 2566
14:22:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด m/b เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุชาดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 สิงหาคม 2566
15:10:00 น.
สั่งพิมพ์งานไม่ได้ค่ะ setprinter ปรับปรุง Software 0.00
สุชาดา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 สิงหาคม 2566
15:08:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ setprinter ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 สิงหาคม 2566
13:43:00 น.
โทรศัพท์เสียค่ะ เช็คสวิตซ์ port vlan ปรับปรุง Hareware 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 07 สิงหาคม 2566
11:51:00 น.
เครื่องคอมดับเอง และขึ้นจอสีฟ้า แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด สำนักการคลัง 192.168.11.124 04 สิงหาคม 2566
09:31:00 น.
ออฟฟิส หมดอายุ พิมพ์งานไม่ได้ค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
เมธินี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 04 สิงหาคม 2566
08:53:00 น.
เชื่อมปริ้นเตอร์ยังไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริพร ค่าเจรริญ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 03 สิงหาคม 2566
09:26:00 น.
คอมเปิดไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 03 สิงหาคม 2566
08:50:00 น.
เปิดคอมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 26 กรกฎาคม 2566
14:19:00 น.
เครื่องตั้ง passwor ไม่ได้ sett password ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.15 25 กรกฎาคม 2566
14:22:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องช้ามาก wireless card มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 25 กรกฎาคม 2566
11:43:00 น.
โปรแกรมwindow มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุพัตรา ตาลดี สำนักการศึกษา 192.168.14.52 24 กรกฎาคม 2566
08:38:00 น.
microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
a กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กรกฎาคม 2566
04:27:00 น.
a 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 กรกฎาคม 2566
11:16:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ณัฐชา สำนักการคลัง 192.168.11.132 20 กรกฎาคม 2566
08:42:00 น.
เครื่องช้ามาก เข้าระบบไม่ได้ค่ะ 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.55 19 กรกฎาคม 2566
12:25:00 น.
microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2566
09:19:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2566
09:16:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น