HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2565
09:42:00 น.
เข้าเว็ป สปสช ไม่ได้ ขึ้นว่าไม่ปลอดภัย 0.00
ชุติมา โพธินาม 0946935299 สำนักการคลัง 192.168.11. 31 สิงหาคม 2565
08:41:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
14:40:00 น.
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
juthamat Chapat 0618972954 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
10:26:00 น.
อินเตอร์เนตในห้องยาใช้ไม่ได้ 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565
09:35:00 น.
เครื่องปิดไม่ได้ 0.00
นางสาวพัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 29 สิงหาคม 2565
08:43:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นได้ค่ะ adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.202 24 สิงหาคม 2565
10:05:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 22 สิงหาคม 2565
09:07:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 สิงหาคม 2565
12:03:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
นางสาว ประภาสิริ แสนสอาด 0871123452 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.237 19 สิงหาคม 2565
09:32:00 น.
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 สิงหาคม 2565
14:19:00 น.
คอมเปิดไม่ติด สายต่อคอมไม่ครบ สายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.159 15 สิงหาคม 2565
10:56:00 น.
จอภาพดำ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0868577929 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 สิงหาคม 2565
10:14:00 น.
จอภาพดำ 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 15 สิงหาคม 2565
09:51:00 น.
เข้าใช้งานไม่ได้ เครื่องค้าง ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
ประไพศรี ไชยโย 0905816356 สำนักการคลัง 192.168.11.132 11 สิงหาคม 2565
10:03:00 น.
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประไพศรี ไชยโย 043-224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 สิงหาคม 2565
09:59:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสารได้ 0.00
ว่าที่ รต.ศักดิ์กรินทร์ ธนัสีลังภรู 0811832645 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 สิงหาคม 2565
09:46:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
ว่าที่ รต.ศักดิ์กรินทร์ ธนัสีลังภรู 0811832645 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 สิงหาคม 2565
09:42:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.มนัญญา พรมพิพัฒน์ 0955561687 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 03 สิงหาคม 2565
13:19:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ลัดดา 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 03 สิงหาคม 2565
11:19:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น