HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางพระนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 20 กันยายน 2560
16:09:00 น.
บันทึกข้อมูลไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ไพรวรรณ นาชัยลาน 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.246 19 กันยายน 2560
09:49:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ Hdd เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ 0951686985 สำนักการคลัง 192.168.11.158 18 กันยายน 2560
13:33:00 น.
โฆษณาเด้ง ติดตั้ง adblock ปรับปรุง Software 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ 0951686985 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กันยายน 2560
13:29:00 น.
โฆษณาเด้ง 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 15 กันยายน 2560
12:14:00 น.
เครื่องคอมฯ มีอาการ คลิกเมนูแล้วขึ้นแทบดำ บังตัวหนังสือรบกวนช่วยดูให้ด้วยคะ ที่ห้องร้องเรียนคะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 14 กันยายน 2560
12:29:00 น.
เปิดเครื่องคอมฯ ไม่ได้ เครื่องไม่พบ ฮาร์ดดิส คอนเนคเตอร์หลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวาสนา ชัยพิมพ์ - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 14 กันยายน 2560
11:02:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ set หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 13 กันยายน 2560
18:26:00 น.
ปริ้นเตอร์มีอาการหมึกเลอะ ตัวหนังสือเลือน ตลับเสีย ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤติกา ชูเชิด 085-2744498 สำนักการคลัง 192.168.11.155 13 กันยายน 2560
15:42:00 น.
อัพเดด internet Explorer 9 เป็น internet Explorer 11 จำนวน 8 เครื่อง 1.นางสาวนิตยา พงษ์เพียจันทร์ 2.นางกัญชพร ฟองทอง 3.นายกฤติกา ชูเชิด update internet Explorer 11 ปรับปรุง Software 0.00
วาสนา ชัยพิมพ์ 0868632269 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2560
12:09:00 น.
ขอเลข ip ใหม่ 1 เครื่อง เนื่องจากได้รับเครื่องต่อจากน้องในฝ่ายมาใช้ไหม่คะ 0.00
ภูวิชญา ภูเหมือนบุตร 0810557494 สำนักการศึกษา 192.168.14.77 13 กันยายน 2560
11:34:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2560
11:28:00 น.
หมึกเลอะ ตัวหนังสือเลือน ไม่ชัด 0.00
ภูวิชญา ภูเหมือนบุตร 0810557494 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2560
11:27:00 น.
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2560
11:24:00 น.
หมึกเลอะ เลือน 0.00
บุษราพร 043-221007 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กันยายน 2560
13:07:00 น.
หมึกเลอะกระดาษ 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 07 กันยายน 2560
11:34:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.106 07 กันยายน 2560
11:08:00 น.
สั่งพิมพ์งานไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายชัยวัฒน์ วิหารมงคงศรี 0819561752 สำนักการคลัง 192.168.11.107 05 กันยายน 2560
09:27:00 น.
เครื่องเปิดติดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 04 กันยายน 2560
14:40:00 น.
เข้าword2010ไม่ได้ powerpoint2010 Excel2010ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 04 กันยายน 2560
10:19:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น