HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 14 มิถุนายน 2560
14:04:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 สำนักการคลัง 192.168.11.80 13 มิถุนายน 2560
10:35:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
นส.สุนันทา เรือนทิพย์ 0918628927 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.250 12 มิถุนายน 2560
17:36:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 12 มิถุนายน 2560
17:33:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางนงนุช ศรีวรกุล 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.145 12 มิถุนายน 2560
15:07:00 น.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ microsoft office หมดอายุค่ะ Actavate office ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0934290876 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2560
14:55:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0934290876 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2560
12:46:00 น.
เครื่องติดไวรัส ขอล้างharddiskและลงwindows 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 09 มิถุนายน 2560
11:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด สายสัญญาณภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มิถุนายน 2560
10:33:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ออฟไลน์ ไม่สามารถสั่งปริ๊นงานได้ ทั้งฝ่ายค่ะ 0.00
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ 0849685742 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.229 08 มิถุนายน 2560
17:01:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้ง driver printer ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิการ์ ศิริรักษ์ 043271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มิถุนายน 2560
16:31:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ 0.00
นางสาววิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มิถุนายน 2560
12:26:00 น.
ให้เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นเตอร์กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในฝ่ายผลประโยชน์ให้ใช้งานได้ทุกเครื่อง เนื่องจากย้ายจุดติดตั้งปริ๊นเตอร์ 0.00
วิลมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มิถุนายน 2560
11:23:00 น.
ลงไดฟ์เวอร์ปริ้นเตอร์ 0.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 043-223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มิถุนายน 2560
15:30:00 น.
ติดตั้งไดร์เว้อร์ปริ้นเตอร์ 0.00
น.ส.ณิชาภัทร สีดาทัน 1402 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มิถุนายน 2560
11:26:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0943029119 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มิถุนายน 2560
11:20:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และสั่งพิมพ์ไม่ได้ค่ะ 0.00
สมถวิล เผียวไชย 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 06 มิถุนายน 2560
15:51:00 น.
ลงโปรแกรม รับชำระภาษีไม่ได้ เช็ค IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 มิถุนายน 2560
10:31:00 น.
เครืืี่องช้ามาก aze | sleep 20 ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.151 02 มิถุนายน 2560
11:12:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก สมจิตต์ 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.77 02 มิถุนายน 2560
09:08:00 น.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ microsoft office ไม่มีสิทธิ์การใช้งานค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น