HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.124 18 ธันวาคม 2561
14:59:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวนันนภา คำโสกเชือก 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.246 18 ธันวาคม 2561
14:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 18 ธันวาคม 2561
13:58:00 น.
เปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 0865334215 สำนักการคลัง 192.168.11.80 18 ธันวาคม 2561
10:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0875568976 สำนักการคลัง 192.168.11.207 13 ธันวาคม 2561
09:27:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ set active authen ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 043-227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 11 ธันวาคม 2561
11:38:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0849561752 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 07 ธันวาคม 2561
10:01:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรักษ์ 0945568792 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 04 ธันวาคม 2561
14:31:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ตัวส่งสัญญาณเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุดใจ ศรีเศษ 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.28 04 ธันวาคม 2561
08:57:00 น.
เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 0816618982 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 04 ธันวาคม 2561
08:46:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 พฤศจิกายน 2561
13:18:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 29 พฤศจิกายน 2561
11:54:00 น.
เล่นเน๊ต WiFi ไม่ได้ ลง driver wireless card ปรับปรุง Software 0.00
เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 088-0273714 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 29 พฤศจิกายน 2561
10:34:00 น.
โหลดไลน์พีซีใช้ไม่ได้/การอ่านเครื่องปปริ๊นส์ระบบไม่จำข้อมูล ต้องเปลี่ยนเองทุกกครั้ง/ เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาพร อินทรพาณิช 0819655682 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.2.78 26 พฤศจิกายน 2561
14:35:00 น.
สั่งปริ้นงานไม่ได้ เครื่องรวน เปิดใช้งานช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 26 พฤศจิกายน 2561
14:03:00 น.
เน็ตเข้าไม่ได้ จะส่งงาน set DNS ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0945568792 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 23 พฤศจิกายน 2561
10:58:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 0858513017 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 21 พฤศจิกายน 2561
13:23:00 น.
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 19 พฤศจิกายน 2561
11:23:00 น.
หน้าจอดับเครื่องค้างและติดตั้งเครื่องปริ๊นใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 15 พฤศจิกายน 2561
13:59:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด 0641575305 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 13 พฤศจิกายน 2561
14:51:00 น.
ติดตั้งปริ้นเตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น