HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ชุติมา 0825181764 สำนักการคลัง 192.168.11.246 01 สิงหาคม 2561
19:10:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 26 กรกฎาคม 2561
12:09:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ 0945568792 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 26 กรกฎาคม 2561
12:08:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.132 24 กรกฎาคม 2561
14:45:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางพิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.87 23 กรกฎาคม 2561
11:12:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
อังชนาพร โนนจุ่น 0945676871 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 19 กรกฎาคม 2561
10:49:00 น.
เปิดเครื่องติด แต่หน้าจอไม่ขึ้น แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.111 19 กรกฎาคม 2561
10:44:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
นส.ศิรินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 18 กรกฎาคม 2561
09:57:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สายไฟหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
พงศ์ศิริ เจริญหล้า 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 16 กรกฎาคม 2561
11:23:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 13 กรกฎาคม 2561
14:50:00 น.
จอมืดเปิดเครื่องไม่ติด ทำความสะอาด DIMM Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ศิริินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 13 กรกฎาคม 2561
14:49:00 น.
เครื่องปริ้นๆไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ เจริญหล้า 098-626-1891 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 09 กรกฎาคม 2561
15:07:00 น.
ปริ้นไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวบทกร ศรีธัญรัตน์ 0849561752 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 09 กรกฎาคม 2561
12:21:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.150 09 กรกฎาคม 2561
10:25:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 กรกฎาคม 2561
09:30:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
น.ส.สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.61 06 กรกฎาคม 2561
15:46:00 น.
ลงวินโดวใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0846291998 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กรกฎาคม 2561
13:04:00 น.
เครื่่องดับบ่อบ รูเสียบไฮร์ดีร์ไดร์ไม่ได้ ไวรัสลงเครื่อง 0.00
สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0846291998 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กรกฎาคม 2561
13:02:00 น.
เครื่องดับบ่อย รูเสียบเม้าท์และไฮร์ดีไดร์มีปัญหา เปิดไลฟ์แผ่นไม่ได้ 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต 0945568792 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.22 05 กรกฎาคม 2561
11:17:00 น.
ขึ้นจอดำ ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางบงกร ศรีสอน 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.47 05 กรกฎาคม 2561
11:09:00 น.
เปิดเครื่องเข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น