HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0857761423 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 สิงหาคม 2562
10:47:00 น.
chrome ใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 กรกฎาคม 2562
15:54:00 น.
เมนูบาร์พิมพ์ภาษาไทยเป็นช่องสี่เหลี่ยม เข้าเน็ตไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2562
10:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 19 กรกฎาคม 2562
10:22:00 น.
เครื่องปริ้นค้าง ไม่ดึงกระดาษ และไม่ปริ้น 0.00
สุรภา 043-221-667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กรกฎาคม 2562
10:00:00 น.
เครื่องคอมฯใช้งานไม่ได้ 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 05 กรกฎาคม 2562
11:04:00 น.
พิมพ์โปรแกรมเวิร์ดไม่ได้ค่ะ ติดตั้ง ms office ปรับปรุง Software 0.00
ทิพวรรณ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.73 03 กรกฎาคม 2562
12:31:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นาย ภัทรกร สุทธิวัฒน์ 0849268755 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 02 กรกฎาคม 2562
15:35:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวนันท์ 0891156991 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12. 28 มิถุนายน 2562
15:16:00 น.
เครื่องไม่เก็บไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 27 มิถุนายน 2562
11:22:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ไม่ทำงาน และขอให้เดินระบบสายแลนเพิ่มเติม เคลียร์ซับหมึกปริ็นเตอร์ เดินสายแลน 2 เส้น ปรับปรุง Hareware 200.00
ชนิดา 043222389 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มิถุนายน 2562
12:37:00 น.
ไวรัส Updated โปรแกรมใหม่ 0.00
ชนิดา 043222389 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มิถุนายน 2562
12:32:00 น.
ไวรัส Updated โปรแกรม 0.00
นายเฉลิมภพ คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 20 มิถุนายน 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมเสียงดัง และเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ทำงาน เปลี่ยนพัดลม PowerSupply ปรับปรุง Hareware 200.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.180 19 มิถุนายน 2562
11:18:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด รันระบบไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 19 มิถุนายน 2562
11:15:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด บู๊ตระบบไม่ขึ้น ไม่ทำงาน 0.00
น.ส.กนกวรรณ วรรณเวช 0862254790 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:40:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดหน้าจอเป็นบลูสกรีน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
กนกวรรณ วรรณเวช 0862254790 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:31:00 น.
คอมขึ้นบลูสกรีน เปิดหน้าจอไม่ได้ 0.00
กนกวรรณ วรรณเวช 0862254790 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:26:00 น.
คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 4164800718 เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นบลูสกรีน เข้าหน้าจอเริ่มต้นไม่ได้ 0.00
วรีกร คงกุทอง 043-271-210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2562
10:28:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ 0.00
วรีกร คงกุทอง 043-271-210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 มิถุนายน 2562
10:26:00 น.
ใช้งานไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น